bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plD E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach


Oleśnica, dnia 15 lipca 2011r.
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

GR.6220.1.2011

Na podstawie:
– art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),
– § 3 ust. 1 pkt 80 oraz 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397),
– art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.”


s t w i e r d z a m
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia


U z a s a d n i e n i e
Inwestor – Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 17,
56-400 Oleśnica, wnioskiem z dnia 02.06.2011r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Oleśnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedmiotowy wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty, wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).
Zawiadomieniem z dnia 03.06.2011r. znak: GR.6220.1.2011 Burmistrz Miasta Oleśnicy powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.” i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po rozpatrzeniu wniosku Inwestora stwierdzono, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt pkt 80 oraz pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397) przedsięwzięcie to kwalifikuje się do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu, o którym mowa w art.78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1-3, 10 11 i 13 w/w ustawy.
Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organy te wydały opinie:
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy – postanowienie z dnia 20.06.2011r. znak: ZNS-JC-61-26/11 wyrażające opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia,
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 27.06.2011r. (data wpływu do urzędu: 29.06.2011r.) znak: WOOŚ.4240.457.2011.KS wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta Oleśnicy po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, uwzględniając aspekty uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także emisje i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Postanowieniem z dnia 06 lipca 2011r. znak: GR.6220.1.2011 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.” Szczegółowo przeanalizowano kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i uznano, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska, które nie są przekraczane na danym terenie oraz nie wprowadzi nowych czynników wpływających degradująco na środowisko.
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż inwestycja zlokalizowana będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Oleśnicy na działce 23 AM 78 obręb Lucień. Teren przeznaczony pod inwestycję jest porośnięty roślinnością niską, trawiastą i znajduje się po południowo-zachodniej stronie oczyszczalni ścieków.
Dla obszaru, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym nie stwierdzono zgodności planowanej inwestycji z zapisami zawartymi w mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnica, przyjętym uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XV/108/2007 z dnia 30.11.2007r., przedmiotowy teren został przeznaczony na urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Główne obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków to: kraty, osadniki wstępne, komory beztlenowe ścieków, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, zbiorniki stabilizacji i magazynowania osadów (otwarta komora fermentacyjna), stacja odwadniania osadów, budynek mechanicznego zagęszczania osadu, zamknięta komora fermentacyjna, instalacja grawitacyjnego zagęszczania osadu przefermentowanego, instalacja odbioru gazu, zbiornik biogazu, pochodnia gazowa, kotłownia biogazowa, awaryjna kotłownia olejowa, budynek socjalny i dyspozytornia, budynek gospodarczo-warsztatowy, zlewnia nieczystości płynnych.
Przetwarzanie osadów ściekowych polega na częściowej tlenowej stabilizacji w reaktorach biologicznych oraz zagęszczaniu grawitacyjnym osadu nadmiernego, stabilizacji beztlenowej i magazynowaniu osadów zmieszanych w otwartej komorze fermentacyjnej, kondycjonowaniu, mechanicznym odwadnianiu w stacji odwadniania osadów, okresowym magazynowaniu w komorze deponowania osadów. Aktualnie osady po stabilizacji przewożone są na składowisko odpadów w Smolnej i unieszkodliwianie poprzez składowanie.
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest instalacja do stabilizacji tlenowej odpadów zawierających frakcję biodegradowalną. Elementy planowanej inwestycji to:
– 4 tunele kompostowe do intensywnej stabilizacji tlenowej osadów
– plac stabilizacji
– zaplecze socjalne
– drogi technologiczne
– punkt selektywnej zbiórki odpadów
Stabilizacji tlenowej zostaną poddane następujące odpady:
– frakcja biodegradowalna wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych – ok. 3500 Mg/rok
– osady ściekowe – ok. 3300 Mg/rok
– odpady zielone – ok. 330 Mg/rok
Przywożone odpady będą ładowane do tunelu kompostowego. Okres zapełniania jednego tunelu wyniesie około 1 tygodnia. Następnie odpady będą poddane intensywnej stabilizacji tlenowej przez 2 tygodnie, co pozwoli na szybki rozkład frakcji organicznej oraz higienizację wsadu (temp. na poziomie ok. 65 °C). Komunalne osady ściekowe przed umieszczeniem w tunelu będą mieszane z frakcją odpadów zielonych selektywnie zebranych, pełniącej funkcję struktury. Następnie odpady będą przemieszczane za pomocą ładowarki na plac dojrzewania, gdzie dojrzewać będą przez następne 8 tygodni. Dwustopniowy system stabilizacji tlenowej pozwoli na efektywny rozkład frakcji biodegradowalnej. Wysoka temperatura uzyskana w tunelach kompostowych pozwoli zhigienizować odpady i przyspieszy proces rozkładu. Ponadto zostanie zredukowana masa odpadów. Uzyskany kompost będzie wykorzystany do rekultywacji składowiska w Smolnej oraz na terenach zielonych administrowanych przez MGK lub sprzedawany. Jeśli kompost nie będzie spełniał określonych wymagań, zostanie wykorzystany do rekultywacji składowiska lub unieszkodliwiony poprzez składowanie.
Kompostowanie 2-stopniowe zapewnia odpowiednie napowietrzanie kompostowych odpadów równomiernie w całej pryźmie, dzięki czemu nie powstają strefy beztlenowe. System napowietrzania stanowi jednocześnie odprowadzenie ewentualnych odcieków z tunelu. Zamknięte tunele pozwalają na redukcję odorów, poprzez ujęcie powietrza poprocesowego i przepuszczenie go przez naturalny biofiltr (zrębki, kora drzew iglastych odpowiednich gatunków w odpowiedniej proporcji), co minimalizuje uciążliwości dla ludzi i środowiska.
W celach technologicznych w ramach przedsięwzięcia wykorzystane będą następujące ilości wody, paliw i energii:
– energia elektryczna ( głównie do napędu wentylatorów) – ok. 158 000 kW/rok,
– olej napędowy (ładowarka służąca do załadunku tunelów i przerzucania pryzm kompostowych na placu) – ok. 15 000 dm3/rok,
– woda na cele socjalno-porządkowe – ok. 100m3/rok,
– woda na cele technologiczne (do wykorzystania w biofiltrze)– ok. 100m3/rok.
Rozważono 2 warianty lokalizacyjne kompostowni: przy składowisku odpadów w Smolnej oraz przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy. Jednak z uwagi na wyczerpanie się pojemności składowiska oraz brak wystarczającej powierzchni i konieczność pozyskania dodatkowych gruntów realizację inwestycji przy składowisku w Smolnej uznano za wariant mniej korzystny. Na terenie składowiska zaplanowano bowiem budowę stacji przeładunkowej odpadów oraz zaplecza technicznego do selektywnej zbiórki i frakcjonowania odpadów.
Pod względem technologicznym pierwotnie rozważano wariant obejmujący jedynie plac kompostowy bez systemu zamkniętego dla stabilizacji intensywnej. Jednakże biorąc pod uwagę takie czynniki jak: zajęcie powierzchni terenu, efektywność procesu, zużycie energii, emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza, możliwe konflikty społeczne oraz uwarunkowania przepisów prawnych i wymagań procesowych uznano, że instalacja dwustopniowa jest korzystniejsza.
Na etapie budowy inwestycja oddziaływać będzie na środowisko naturalne:
oddziaływanie inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe:
może zaznaczyć się w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Istnieje możliwość zanieczyszczenia powierzchni terenu paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów. W celu zminimalizowania powyższego zagrożenia należy odpowiednio zorganizować prace, a sprzęt techniczny powinien posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenie do ruchu. Należy szczególnie zwracać uwagę na właściwe zabezpieczenie podłoża. Postój sprzętu może odbywać się jedynie na uszczelnionym podłożu. W celu uniemożliwienia zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi oraz odpadami socjalno-bytowymi, powstającymi podczas budowy, do celów sanitarnych należy wykorzystać istniejące na terenie oczyszczalni ścieków zaplecze socjalne.
oddziaływanie na gleby:
większość prac prowadzona będzie na terenie niezagospodarowanym, pokrytym roślinnością niską. Negatywne oddziaływanie polegać będzie na fizycznym naruszeniu struktury warstwy glebowej poprzez ruch ciężkich maszyn i samochodów. Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia placu budowy oraz uniemożliwienia przypadkowych wjazdów na znajdujące się w sąsiedztwie tereny. Prace gruntowe należy prowadzić w taki sposób, by warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania.

oddziaływanie na powietrze atmosferyczne:
inwestycja będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego inwestycją. Ponadto w wyniku prac budowlanych do powietrza dostawać się będą zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach zastosowanych maszyn i urządzeń oraz węglowodory uwalniane podczas prac wykończeniowych. Zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu. Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie powietrza atmosferycznego można osiągnąć poprzez zachowanie właściwej kultury prac budowlanych, czyli:
- transport materiałów sypkich prowadzić w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi,
- ograniczyć do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym,
- ograniczyć prędkość ruchu pojazdów w rejonie budowy,
- zapewnić efektywne dojazdy na teren budowy.
oddziaływanie akustyczne:
w trakcie budowy kompostowni w rejonie lokalizacji inwestycji okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Jednak hałas ten będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od pracy poszczególnych urządzeń. Ogólnie przyjąć należy, iż uciążliwość akustyczna placu budowy może dochodzić do 50m, a zatem nie będzie powodować jakiejkolwiek uciążliwości na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, która zlokalizowana jest w odległości ok. 450m. Ponadto pace budowlane będą miały relatywnie krótki charakter.
oddziaływanie na okoliczną ludność – możliwe konflikty społeczne:
oddziaływanie to jest pochodną oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Każde z negatywnych oddziaływań na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny jest przenoszone automatycznie na człowieka, jako użytkownika tych dóbr. Biorąc pod uwagę fakt, że zakres prac budowlanych jest niewielki, a potencjalne negatywne oddziaływania będą krótkotrwałe, ocenia się, że faza budowy przedmiotowej inwestycji nie będzie rodziła konfliktów społecznych.
gospodarka odpadami:
w związku z prowadzeniem prac przy budowie instalacji będą powstawały odpady. Wytworzone odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi, a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Wytwarzane odpady należy gromadzić selektywnie i przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
Oddziaływanie inwestycji na środowisko naturalne na etapie eksploatacji:
oddziaływanie inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe:
głównym źródłem potencjalnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych mogą być ścieki z procesów technologicznych z placu stabilizacji. Przewidywane rozwiązania technologiczne oraz rozwiązania konstrukcyjne pozwolą na ujęcie powstających ścieków i odprowadzenie ich bezpośrednio do sąsiadującej oczyszczalni ścieków. Ocenia się zatem, że przy prawidłowej eksploatacji instalacji nie będzie występowało negatywne oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe.
oddziaływanie na gleby:
zanieczyszczenia gleby wokół instalacji wynikać będą głównie z depozycji suchej pyłów powstających podczas wyładunku i przerzucania odpadów na płycie stabilizacji. Wielkości tych emisji będą nieznaczne i nie będą miały wpływu na jakość gleb. W celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu zaleca się aby wstrzymywać przerzucanie zawartości pryzm kompostowych podczas porywistego wiatru, a w czasie wysokich temperatur i okresów bezopadowych nawilżać ich powierzchnię.
oddziaływanie na powietrze atmosferyczne:
na etapie eksploatacji emisja następować będzie w wyniku przemian biologicznych podczas kompostowania odpadów, w wyniku czego powstawać będą amoniak. siarkowodór, węglowodory i odory. Źródłem emisji zanieczyszczeń w niewielkim zakresie będzie również pracujący sprzęt (m.in. ładowarka). W ramach przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wykonana została symulacja komputerowa emisji do powietrza substancji pochodzących z procesu kompostowania jak: amoniak, siarkowodór, węglowodory alifatyczne. W wyniku przeprowadzonych obliczeń nie stwierdzono możliwości wystąpienia przekroczeń standardów ustalonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.
oddziaływanie akustyczne:
wyniki obliczeń prognostycznych wykazały, że instalacja w wariancie przewidzianym do realizacji nie będzie powodowała na etapie funkcjonowania kompostowni przekroczeń poziomów dopuszczalnych na terenach chronionych, nie ma zatem konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych obliczeń emisji hałasu do środowiska po zrealizowaniu inwestycji. Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż realizacja inwestycji, niezależnie od przyjętego usytuowania przedsięwzięcia na terenie oczyszczalni ścieków oraz pory dziennej i nocnej, pod względem oddziaływania akustycznego jest możliwa i nie spowoduje naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
oddziaływanie na okoliczną ludność – możliwe konflikty społeczne:
podobnie jak na etapie budowy, oddziaływanie to jest pochodną oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Każde z negatywnych oddziaływań na glebę, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny jest przenoszone automatycznie na człowieka, jako użytkownika tych dóbr. Biorąc pod uwagę fakt, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 450m od terenu projektowanej inwestycji, należy spodziewać się, że inwestycja nie będzie rodzić konfliktów społecznych.
Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów przyczyni się do redukcji negatywnego oddziaływania gazu składowiskowego, powstającego podczas składowania na składowisku odpadów ulegających biodegradacji. Inwestycja umożliwia spełnienie wymagań dotyczących gospodarki odpadami biodegradowalnymi, określonych w art. 16a, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
W prowadzonym postępowaniu uwzględniono wszystkie elementy OOŚ wymagane przez Dyrektywę nr 85/337/EWG, dyrektywę siedliskową oraz dyrektywę ptasią.
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami NATURA 2000 oraz potencjalnymi obszarami NATURA 2000 i z tego względu, jak również z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz krótkotrwałe oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji, nie powinno znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000. Najbliżej położony obszar NATURA 2000 – proponowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk NATURA 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego” PHL020091 znajduje się w odległości około 3,5 km. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których wyznaczono ww. obszar NATURA 2000.
Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja nie jest także zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych, obszarach przylegających do jezior oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje również terenów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od granic kraju oraz ze względu na ograniczony do najbliższego otoczenia zasięg oddziaływania, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
W prowadzonym przez organ postępowaniu nie wpłynęły żadne wnioski od stron postępowania ani od społeczeństwa, tym samym uznano, że nikt oraz żadna ze stron nie wnosi uwag i zastrzeżeń.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest burmistrz.
Ze względu na zlokalizowanie przedmiotowego przedsięwzięcia poza terenami cennymi przyrodniczo oraz biorąc pod uwagę charakter i zakres planowanych prac budowlanych których okres oddziaływania będzie krótkotrwały i ograniczony do najbliższego otoczenia inwestycji, a także rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą znaczących zagrożeń (jego funkcjonowanie nie powinno powodować uciążliwości dla środowiska), biorąc pod uwagę informacje zawarte w dostarczonej karcie informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu oraz w wyniku szczegółowej analizy możliwego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik do decyzji Nr GR.6220.1.2011 z dnia 15.07.2011r.Charakterystyka przedsięwzięcia

„Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.”


a. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 i pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397.), projektowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Inwestycja ma na celu budowę instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów zawierających frakcję biodegradowalną. Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 23 AM 78 obręb Lucień, przy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.

b. Powierzchnia projektowanego przedsięwzięcia oraz dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną terenu inwestycji
Teren, na którym planowana jest do wykonania instalacja jest obecnie niezagospodarowany i porośnięty jest roślinnością niską, trawiastą. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną tunele kompostowe do intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów, plac stabilizacji, zaplecze socjalne, drogi technologiczne oraz punkt zbiórki odpadów z selektywnej zbiórki.

c. Rodzaj technologii
Przywożone odpady biodegradowalne będą ładowane do tunelu kompostowego. Okres zapełnienia jednego tunelu wyniesie około 1 tygodnia. Następnie odpady będą poddawane intensywnej stabilizacji tlenowej przez 2 tygodnie. Pozwoli to na szybki rozkład frakcji organicznej oraz higienizację wsadu (wysoka temperatura na poziomie ok. 65 °C przyspieszy proces rozkładu). Zamknięte tunele pozwolą na ujęcie powietrza poprocesowego i jego oczyszczenie w biofiltrze. Pozwoli to na zredukowanie odorów. Powstały kompost zostanie wykorzystany do rekultywacji składowiska w Smolnej, wykorzystany na terenach zielonych administrowanych przez MGK bądź sprzedawany.

d. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
W celach technologicznych wykorzystywana będzie energia elektryczna i olej napędowy. Woda zużywana będzie przede wszystkim do celów socjalno-bytowych oraz porządkowych. W ramach inwestycji wykorzystane będą następujące ilości wody, paliw i energii:
– energia elektryczna ( głównie do napędu wentylatorów) – ok. 158 000 kW/rok,
– olej napędowy (ładowarka służąca do załadunku tunelów i przerzucania pryzm kompostowych na placu) – ok. 15 000 dm3/rok,
– woda na cele socjalno-porządkowe – ok. 100m3/rok,
– woda na cele technologiczne (do wykorzystania w biofiltrze)– ok. 100m3/rok.
Ilości wykorzystanych surowców, materiałów, paliw na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej oraz uzgodnień wnioskodawcy z dostawcami. Szczegółowość tych danych będzie większa na poziomie projektu budowlanego lub jego założeń.

e. Rozwiązania chroniące środowisko
W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy dbać o stan techniczny pojazdów i urządzeń mechanicznych aby zapobiec przedostawaniu się ewentualnych zanieczyszczeń do wód i do ziemi. Powstające ścieki z procesów technologicznych należy ujmować i odprowadzać do sąsiadującej oczyszczalni ścieków. Prace gruntowe należy prowadzić w taki sposób, by warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania. Realizacja planowanych rozwiązań nie będzie negatywnie oddziaływać na świat roślinny i zwierzęcy. Przestrzeganie zaleceń dotyczących zabezpieczenia pozostałych elementów środowiska w pełni zabezpieczy okoliczną faunę i florę przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia. Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczać ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Ze względu na znaczne oddalenie terenów mieszkaniowych ocenia się, że przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała konfliktów społecznych.
Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów umożliwi spełnienie wymagań przepisów dotyczących gospodarki odpadami biodegradowalnymi. Przyczyni się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów, rozwiąże kwestie unieszkodliwiania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków. Pośrednio przyczyni się to do redukcji negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko naturalne, zwłaszcza w postaci gazu składowiskowego, który wytwarza się podczas unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów poprzez składowanie na składowisku. Niezrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje konieczność dodatkowego transportu tych odpadów do innej instalacji, w której będą mogły być poddane odzyskowi. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia jest korzystna ze względu na uwarunkowania przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami jak również możliwa i korzystna pod względem uwarunkowań przyrodniczo-środowiskowych.

f. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Eksploatacja instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów będzie wiązała się z występowaniem uciążliwości względem środowiska. Poniżej podano elementy wpływające na środowisko wraz z podaniem ich źródła:
– Ścieki – eksploatacja instalacji wiąże się z emisją ścieków z procesów stabilizacji odpadów oraz ścieków odpadowych z placu stabilizacji,
– Emisja zanieczyszczeń do powietrza – związana z pracą sprzętu mechanicznego, pyleniem podczas wyładunku odpadów oraz przerzucaniem pryzm oraz emisja zanieczyszczeń z procesów zachodzących podczas stabilizacji odpadów,
– Hałas – powstający głównie podczas pracy systemu napowietrzania oraz podczas pracy sprzętu mechanicznego.

g. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Ze względu na znaczną odległość od granic państwa oraz ograniczony zasięg oddziaływania, realizacja inwestycji oraz późniejsza eksploatacja nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

h. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami NATURA 2000, w tym poza potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz krótkotrwałe oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji, nie powinno znacząco oddziaływać na obszary NATURA 2000. Najbliżej położony obszar NATURA 2000 – proponowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk NATURA 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego” PHL020091 znajduje się w odległości około 3,5 km.


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012