bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE O WYBORACH ŁAWNIKÓW


O G Ł O S Z E N I E
Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy o wyborach ławników na kadencję 2012-2015

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy informuje, iż w związku upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Miasta Oleśnicy, dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym
w Oleśnicy w liczbie – 14 osób.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)jest nieskazitelnego charakteru,
3)ukończył 30 lat,
4)jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)nie przekroczył 70 lat,
6)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)duchowni,
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów:
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miasta prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1)3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2)informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać do Rady Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011r.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe zasady określają:
-Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.),
-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006r. Nr 50, poz. 370).

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można nieodpłatnie nabyć w biurze Rady Miasta Oleśnicy – Urząd Miasta Oleśnicy (pokój 39), w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 - 16:00 oraz środa w godz. 9:00 – 17:00.
Dostępne są również w formie elektronicznej na stronach: http://bip.um.olesnica.pl
(w zakładce RADA MIASTA i OGŁOSZENIA) oraz http://ms.gov.pl.
Informacji związanych z wyborami ławników udziela biuro Rady pod numerem
tel. 71-798-21-14.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Ryszard Zelinka


Załączniki:

1.karta zgłoszenia kandydata na ławnika (plik do pobrania - PDF);
2.oświadczenie (plik do pobrania - PDF);
3.zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRK (plik do pobrania - PDF);
4.wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych(plik do pobrania - PDF);
5.rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości(plik do pobrania - PDF);
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012