bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2011-2012XXVII/218/2012 21.12.2012 zmieniająca uchwałę w spr. zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnicy nowych form organizacyjno-prawnych
XXVII/217/2012 21.12.2012 wykazu wydatków, któe nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXVII/216/2012 21.12.2012 zmian budżetu na 2012 rok
XXVII/215/2012 21.12.2012 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
XXVII/214/2012 21.12.2012 zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2013
XXVII/213/2012 21.12.2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2013
XXVII/212/2012 21.12.2012 określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
XXVII/211/2012 21.12.2012 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XXVII/210/2012 21.12.2012 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXVII/209/2012 21.12.2012 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
XXVII/208/2012 21.12.2012 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oleśnicy
XXVII/207/2012 21.12.2012 przyjęcia MPPiRPA oraz PN Miasta Oleśnicy na 2013 rok
Załącznik 1 do Uchwały.

Załącznik 2 do Uchwały.

XXVII/206/2012 21.12.2012 uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2013 rok
XXVII/205/2012 21.12.2012 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXVI/204/2012 28.11.2012 zmian budżetu na 2012 rok
XXVI/203/2012 28.11.2012 zmiany Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Miasta Oleśnica z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXVI/202/2012 28.11.2012 określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków
XXVI/201/2012 28.11.2012 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania
XXVI/200/2012 28.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
XXVI/199/2012 28.11.2012 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
XXVI/198/2012 28.11.2012 opłaty od posiadania psów
XXVI/197/2012 28.11.2012 Programu współpracy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
XXVI/196/2012 28.11.2012 zmiany Uchwały nr XXXII/201/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy.
XXVI/195/2012 28.11.2012 zmiany Uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
XXVI/194/2012 28.11.2012 powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
XXVI/193/2012 28.11.2012 nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Oleśnicy.
XXVI/192/2012 28.11.2012 nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Oleśnicy.
XXV/191/2012 29.10.2012 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
XXV/190/2012 29.10.2012 zmian budżetu na 2012 rok.
XXV/189/2012 29.10.2012 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi prowadzonymi przez podmioty inne niż Miasto Oleśnica.
XXV/188/2012 29.10.2012 podziału miasta Oleśnicy na jednomandatowe okręgi wyborcze.
XXIV/187/2012 28.09.2012 emisji obligacji Miasta Oleśnicy oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
XXIV/186/2012 28.09.2012 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
XXIV/185/2012 28.09.2012 zmian budżetu na 2012 rok.
XXIV/184/2012 28.09.2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2012.
XXIV/183/2012 28.09.2012 realizacji usługi na udostępnienie użytkownikom bezpłatnego dostępu do Internetu poprzez sieci bezprzewodowe - Hotspoty.
XXIV/182/2012 28.09.2012 przyjęcia Programu Usuwania Azbestu dla miasta Oleśnicy na lata 2012-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest wraz z oceną i stanem możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
XXIV/181/2012 28.09.2012 uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.
XXIII/180/2012 30.08.2012 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej m. Oleśnicy
XXIII/179/2012 30.08.2012 zmian budżetu na 2012 rok
XXIII/178/2012 30.08.2012 zmiany uchwały w spr. opłaty targowej
XXIII/177/2012 30.08.2012 zmiany uchwały w spr. wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie m. Oleśnica w 2012 roku
XXIII/176/2012 30.08.2012 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
XXIII/175/2012 30.08.2012 określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest m. Oleśnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
XXIII/174/2012 30.08.2012 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży
XXIII/173/2012 30.08.2012 zmiany uchwały w spr. zasad udzielania bonifikat
XXII/172/2012 27.06.2012 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XXII/171/2012 27.06.2012 zmian budżetu na 2012 rok
XXII/170/2012 27.06.2012 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego-Miasta Oleśnicy za I półrocze oraz inf. o przebiegu wykonania planów finansowych sam. inst. kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
XXII/169/2012 27.06.2012 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
XX/168/2012 29.05.2012 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XX/167/2012 29.05.2012 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę
XX/166/2012 29.05.2012 wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Oleśnicę porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Oleśnicki przedszkola specjalnego
XX/165/2012 29.05.2012 zmiany uchwały w spr. utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy
XX/164/2012 29.05.2012 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XX/163/2012 29.05.2012 zmian budżetu na 2012 rok
XX/162/2012 29.05.2012 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy
XX/161/2012 29.05.2012 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
XIX/160/2012 25.04.2012 skargi Krzysztofa Jednoroga na uchwałę Rady Miasta Oleśnicy Nr XV/118/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej - Kusocińskiego oraz Uchwałę Nr XVII/140/2012 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XIX/159/2012 25.04.2012 skargi Elżbiety i Władysława Jednoróg na uchwałę Rady Miasta Oleśnicy Nr XV/118/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej - Kusocińskiego oraz Uchwałę Nr XVII/139/2012 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XIX/158/2012 25.04.2012 zmiany Uchwały Nr XV/109/2011 Rady Miasta Oleśnica z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
XIX/157/2012 25.04.2012 zmian budżetu na 2012 rok
XIX/156/2012 25.04.2012 zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Oleśnicę
XIX/155/2012 25.04.2012 zmiany uchwały nr LI/302/2010 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
XVIII/154/2012 29.03.2012 skargi Józefa Jednoroga na uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej-Kusocińskiego
XVIII/153/2012 29.03.2012 skargi pani Ireny Kruk
XVIII/152/2012 29.03.2012 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Oleśnica a Gminą Oleśnica
Załącznik do Uchwały.

XVIII/151/2012 29.03.2012 wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta Oleśnica w 2012 rok
Załącznik do Uchwały.

XVIII/150/2012 29.03.2012 przyjęcia Regulaminu Targowiska w Oleśnicy przy ul. Wrocławskiej
Załącznik do Uchwały.

XVIII/149/2012 29.03.2012 przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015
Załącznik do Uchwały.

XVIII/148/2012 29.03.2012 zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
XVIII/147/2012 29.03.2012 zmiany uchwały w spr. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu
Załącznik do Uchwały.

XVIII/146/2012 29.03.2012 zmiany uchwały w spr. zasad postępowania i udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Załącznik do Uchwały.

XVIII/145/2012 29.03.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Polną, Wikliniarską, Ludwikowską i Stawową w Oleśnicy
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

XVIII/144/2012 29.03.2012 zmiany uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej-Kusocińskiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

XVIII/143/2012 29.03.2012 zmiany uchwały w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania
XVIII/142/2012 29.03.2012 zmiany uchwały w spr. zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Miasta Oleśnicy
XVII/141/2012 28.02.2012 skargi Barbary i Tadeusza Brzezicha
XVII/140/2012 28.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XVII/139/2012 28.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XVII/138/2012 28.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XVII/137/2012 28.02.2012 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XVII/136/2012 28.02.2012 przesunięcia terminu wykupu obligacji
XVII/135/2012 28.02.2012 zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 3 do Uchwały.

XVII/134/2012 28.02.2012 zmian budżetu na 2012 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 3 do Uchwały.

Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Załącznik Nr 5 do Uchwały.

Załącznik Nr 6 do Uchwały.

XVII/133/2012 28.02.2012 udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2012
XVII/132/2012 28.02.2012 zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

XVII/131/2012 28.02.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy
XVII/130/2012 28.02.2012 wyrażenia zgody na złożenie wniosków o przekazaniu trwałego zarządu między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy a Środowiskowym Domem Samopomocy w Oleśnicy
XVII/129/2012 28.02.2012 wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
XVI/128/2012 24.01.2012 zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania
XVI/127/2012 24.01.2012 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
XVI/126/2012 24.01.2012 zmian budżetu na 2012 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 3 do Uchwały.

XVI/125/2012 24.01.2012 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu
XV/124/2011 22.12.2011 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Załącznik do Uchwały.

XV/123/2011 22.12.2011 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki 1-3 do Uchwały.

XV/122/2011 22.12.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki 1-5 do Uchwały.

XV/121/2011 22.12.2011 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na rok 2012
Załącznik 1 do Uchwały.

Załącznik 2 do Uchwały.

XV/120/2011 22.12.2011 zmian statutu Miasta Oleśnicy
XV/119/2011 22.12.2011 wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Oleśnicy podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK
Załącznik 1 do Uchwały.

Załącznik 2 do Uchwały.

XV/118/2011 22.12.2011 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej-Kusocińskiego
Załącznik 1 do Uchwały.

Załącznik 2 do Uchwały.

Załącznik 3 do Uchwały.

Załącznik 4 do Uchwały.

Załącznik 4 do Uchwały.

Załącznik 5 do Uchwały.

Załącznik 6 do Uchwały.

XV/117/2011 22.12.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicą gminy Oleśnica, obręb Spalice w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

XV/116/2011 22.12.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kosynierów w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

XV/115/2011 22.12.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Wielkopolną, Łasaka, Kusocińskiego i Pułaskiego w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

XV/114/2011 22.12.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Stawową, Gryczaną i Łukanowską w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

XV/113/2011 22.12.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w Oleśnicy
Załącznik 1 do Uchwały.

Załącznik 2 do Uchwały.

Załącznik 3 do Uchwały.

XV/112/2011 22.12.2011 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2011
XV/111/2011 22.12.2011 udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2012
XV/110/2011 22.12.2011 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy
XV/109/2011 22.12.2011 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki 1-3 do Uchwały.

XV/108/2011 22.12.2011 uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2012 rok
Załączniki 1-10 do Uchwały.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu

XIV/107/2011 30.11.2011 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki do Uchwały.

XIV/106/2011 30.11.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki do Uchwały.

XIV/105/2011 30.11.2011 opłaty targowej
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

XIV/104/2011 30.11.2011 opłaty od posiadania psów
XIV/103/2011 30.11.2011 zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
Załącznik do Uchwały.

XIV/102/2011 30.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XIV/101/2011 30.11.2011 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
XIV/100/2011 30.11.2011 określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XIV/99/2011 30.11.2011 utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy i nadania jednostce statutu
Załącznik do Uchwały.

XIV/98/2011 30.11.2011 Programu współpracy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Załącznik do Uchwały.

XIV/97/2011 30.11.2011 określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezw. na prowadzenie działaln. w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk a także grzebowisk i spalarni
XIV/96/2011 30.11.2011 zmieniająca uchwałę w spr. zmiany uchwał w spr. zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej w O-cy nowych form organizacyjno-prawnych
XIV/95/2011 30.11.2011 nadania statutu SZPZOZ w Oleśnicy
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

XIV/94/2011 30.11.2011 zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych
XIV/93/2011 30.11.2011 zmiany Uchwały w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz MOKiS prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
XIV/92/2011 30.11.2011 powołania Komisji do spraw zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Oleśnicy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
XIII/91/2011 28.10.2011 zmian Regulaminu Rady Miasta Oleśnicy
XIII/90/2011 28.10.2011 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki nr 1-3 do Uchwały.

XIII/89/2011 28.10.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki nr 1-4 do Uchwały.

XIII/88/2011 28.10.2011 opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach Miasta Oleśnicy
XIII/87/2011 28.10.2011 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnicy
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

XIII/86/2011 28.10.2011 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wrocławskiej-Akacjowej
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały.

Załącznik nr 5 do Uchwały.

Załącznik nr 6 do Uchwały.

Załącznik nr 7 do Uchwały.

XII/85/2011 29.09.2011 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki nr 1-3 do Uchwały.

XII/84/2011 29.09.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki nr 1-3 do Uchwały.

XII/83/2011 29.09.2011 wyboru ławników do sądów powszechnych
XII/82/2011 29.09.2011 zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu
XII/81/2011 29.09.2011 zmiany uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
XII/80/2011 29.09.2011 trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały.

XII/79/2011 29.09.2011 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży
XI/78/2011 31.08.2011 zmiany uchwały nr III/12/2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki do Uchwały.

XI/77/2011 31.08.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki do Uchwały.

XI/76/2011 31.08.2011 przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2011-2014
Załącznik do Uchwały.

XI/75/2011 31.08.2011 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
XI/74/2011 31.08.2011 dostosowania opisu granic obwodów głosowania Miasta Oleśnicy do stanu faktycznego
Załącznik do Uchwały.

XI/73/2011 31.08.2011 zmiany Uchwały Nr XIX/133/2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów
Załącznik do Uchwały.

XI/72/2011 31.08.2011 zmiany Uchwały Nr XIX/132/2008 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
Załącznik do Uchwały.

XI/71/2011 31.08.2011 wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Oleśnicy
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały.

XI/70/2011 31.08.2011 upoważnienia dyrektora Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
XI/69/2011 31.08.2011 zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na łąwników
X/68/2011 28.06.2011 zmiany Uchwały Nr XLIX/290/2010 w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzacym jest Miasto Oleśnica
X/67/2011 28.06.2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
X/66/2011 28.06.2011 nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

X/65/2011 28.06.2011 zmiany Uchwały Nr III/12/2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki 1-3 do Uchwały.

X/64/2011 28.06.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki 1-6 do Uchwały.

X/63/2011 28.06.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 3 do Uchwały.

VIII/62/2011 31.05.2011 nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obr. Rataje
Załącznik do Uchwały.

VIII/61/2011 31.05.2011 skargi Wiesława Łobacza i Pawła Łobacza na uchwałę Rady Miasta Oleśnicy w spr. uchwalenia mpzp dla obszaru w rejonie ul. Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy
VIII/60/2011 31.05.2011 zmiany Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki 1-2 do Uchwały.

VIII/59/2011 31.05.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki 1-3 do Uchwały.

VIII/58/2011 31.05.2011 określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Oleśnicę
VIII/57/2011 31.05.2011 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
VIII/56/2011 31.05.2011 ustalenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat przysługujących osobom fizycznym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
VIII/55/2011 31.05.2011 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Załączniki do Uchwały.

VIII/54/2011 31.05.2011 powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników
VIII/53/2011 31.05.2011 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy
VIII/52/2011 31.05.2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
VII/51/2011 28.04.2011 zmiany uchwały nr III/12/2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki do Uchwały.

VII/50/2011 28.04.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki do Uchwały.

VII/49/2011 28.04.2011 skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Oleśnicy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ul. Pszenicznej
VI/48/2011 29.03.2011 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
VI/47/2011 29.03.2011 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
VI/46/2011 29.03.2011 zmiany uchwały nr III/12/2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki do Uchwały.

VI/45/2011 29.03.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załączniki do Uchwały.

VI/44/2011 29.03.2011 udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2011
VI/43/2011 29.03.2011 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2011
VI/42/2011 29.03.2011 przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

VI/41/2011 29.03.2011 przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego przy ul. Skłodowskiej w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

VI/40/2011 29.03.2011 przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

VI/39/2011 29.03.2011 ustalenia strefy płatnego parkowania ...
Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały.

VI/38/2011 29.03.2011 zatwierdzenia zmian w statucie SZPZOZ w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

VI/37/2011 29.03.2011 przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

V/36/2011 25.02.2011 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2011
V/35/2011 25.02.2011 zmiany uchwały nr III/12/2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki 1-2 do Uchwały.

V/34/2011 25.02.2011 zmian budżetu na 2011 rok
Załącznik nr 1-7 do Uchwały.

V/33/2011 25.02.2011 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
V/32/2011 25.02.2011 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność m. Oleśnicy
V/31/2011 25.02.2011 wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz MOKiS w Oleśnicy prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
IV/30/2011 25.01.2011 wyznaczenia przedstawiciela Miasta Oleśnicy w Związku Miast Polskich
IV/29/2011 25.01.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

IV/28/2011 25.01.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Wileńskiej w Oleśnicy
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

IV/27/2011 25.01.2011 zmiany Statutu MOPS w Oleśnicy
IV/26/2011 25.01.2011 zmiany uchwały nr VII/57/2007 w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
IV/25/2011 25.01.2011 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
IV/24/2011 25.01.2011 zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
IV/23/2011 25.01.2011 zmiany uchwały nr XIV/102/2007 w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

IV/22/2011 25.01.2011 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie miasta Oleśnica
IV/21/2011 25.01.2011 przejęcia pojazdów na własność Miasta Oleśnicy
IV/20/2011 25.01.2011 programu działania samorządu Miasta Oleśnicy w kadencji 2011-2014
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012