bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 1990-1992


UCHWAŁY RADY MIASTA OLEŚNICY 1990-1992
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


XXXIII/181/92 18.12.92 Nieodpłatnego nabycia gruntów zabudowanych SP związanych z realizacją zadań Gminy Miejskiej O-ca
XXXIII/180/92 18.12.92 zmian w budżecie Oleśnicy na 1992 rok
XXXIII/179/92 18.12.92 zmiany statutu MOPS
XXXIII/178/92 18.12.92 Przekształcenia żłobka miejskiego O-cy i utworzenia punktu opieki nad chorymi w domu
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.93 Nr XXXIV/191/93
XXXIII/177/92 18.12.92 Upoważnienia Zarządu Miejskiego Oleśnicy do przejęcia zadań z zakresu lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego w ramach porozumienia komunalnego
XXXIII/176/92 18.12.92 Upoważnienia ZM O-cy do przystąpienia jako jednego z fundatorów do Fundacji Na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Narządu Ruchu
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.93 nr XXXIV/191/93
XXXIII/175/92 18.12.92 Upoważnienia ZM O-cy do utworzenia zespołu ochrony sanitarnej oraz poboru podatków od psów w ramach porozumienia
XXXIII/174/92 18.12.92 Zbycia nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnica
XXXIII/173/92 18.12.92 Zbycia nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnica
XXXIII/172/92 18.12.92 Zbycia nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnica
XXXII/171/92 27.11.92 Oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Oleśnicy
XXXII/170/92 27.11.92 Nadania nazwy ulicy na terenie Oleśnicy
XXXII/169/92 27.11.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy położonej przy ul. Gliniana
XXXII/168/92 27.11.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy położonej przy ul. 11 Listopada 20
XXXII/167/92 27.11.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy położonej przy ul. Sosnowa 32
XXXII/166/92 27.11.92 Zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Oleśnicy położonej przy ul. Energetycznej
XXXII/165/92 27.11.92 Zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Oleśnicy położonej przy ul. 11 listopada 22a
XXXII/164/92 27.11.92 Rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1992 rok
XXXII/163/92 27.11.92 Rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1992 rok
XXXII/162/92 27.11.92 Rozdysponowania rezerwy budżetowej na 1992 rok
XXXII/161/92 27.11.92 zmian w budżecie Oleśnicy na 1992 rok
XXXII/160/92 27.11.92 zmian w budżecie Oleśnicy na 1992 rok
XXXII/159/92 27.11.92 Dodatkowych kredytów z ponad planowych dochodów
XXXII/158/92 27.11.92 Powołania przedstawicieli gminy Oleśnica w skład Rady Nadzorczej ZPZOZ w Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.93 nr XXXIV/191/93
XXXII/157/92 27.11.92 zatwierdzenia zmian w statucie ZPZOZ w Oleśnicy
XXXII/156/92 27.11.92 Przejęcia lecznictwa otwartego na terenie Gminy Oleśnica
XXXI/155/92 22.10.92 nadania statutu dla ZPZOZ w Oleśnicy
XXXI/154/92 22.10.92 Zmiany nazwy ulicy na terenie Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 29.01.93 nr XXXIV/191/93
XXXI/153/92 22.10.92 powołania Rady Nadzorczej ZPZOZ w Oleśnicy
XXXI/152/92 22.10.92 Czasowego powierzenia pełnienia obowiązków kierownika ZPZOZ
XXXI/151/92 22.10.92 Przejęcia uprawnień i obowiązków wojewody wrocławskiego w stosunku do utworzonego przez Wojewodę ZPZOZ
XXX/150/92 2.10.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy
XIX/149/92 25.09.92 Upoważnienia Zarządu Miejskiego w Oleśnicy do zaciągnięcia kredytu z NFOS
XIX/148/92 25.09.92 Zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy, położonej przy ul. Wileńskiej
XIX/147/92 25.09.92 Zatwierdzenia projektu statutu dla Związku Międzygminnego Gmin Dolnej Odry
XIX/146/92 25.09.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy
XIX/145/92 25.09.92 Zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy położonej przy ul. Wiejskiej 24
XXIX/144/92 25.09.92 nadania statutu dla MOKiS
XXVIII/143/92 28.08.92 zmian w budżecie Oleśnicy na 1992 rok
XXVIII/142/92 28.08.92 Trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku gruntowego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji
XXVIII/141/92 28.08.92 zmiany uchwały nr VIII/33/90 dot. opłat przewozowych komunikacji miejskiej
XXVIII/140/92 28.08.92 zmniejszenia budżetu Oleśnicy na rok 1992 w zw. zw zmniejszeniem subwencji z budżetu Państwa
XXVIII/139/92 28.08.92 zmniejszenia budżetu Oleśnicy na rok 1992
XXVII/138/92 29.06.92 Rozdysponowania rezerwy budżetowej za 1992 rok
XXVII/137/92 29.06.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXVII/136/92 29.06.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXVII/135/92 29.06.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXVII/134/92 29.06.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej O-cy
XXVII/133/92 29.06.92 Wydzierżawienia gruntu zabudowanego stanowiącego własność Gminy Miejskiej , położonego przy ul. Krzywoustego 30a
XXVII/132/92 29.06.92 Nabycia gruntu na poszerzenie ulicy Spokojnej i Ogrodowej
XXVII/131/92 29.06.92 Przyjęcia SP nr 3 w Oleśnicy jako zadanie własne
XXVII/130/92 29.06.92 nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
XXVI/129/92 29.05.92 Odwołania radnego K. Karpienki ze składu komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej
XXVI/128/92 29.05.92 Połączenia Ośrodka Sportu i rekreacji z Oleśnickim Ośrodkiem Kultury
XXVI/127/92 29.05.92 Upoważnienia Zarządu Miejskiego do prowadzenia prac nad utworzeniem związku gmin
XXVI/126/92 29.05.92 Przyjęcia lecznictwa otwartego
XXVI/125/92 29.05.92 Przystąpienia do organizowania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Zarządzania
XXV/124/92 24.04.92 zmiany uchwały nr XIX/97/91 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego ZBK
XXV/123/92 24.04.92 zmiany uchwały nr XIV/70/91 w sprawie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi
XXV/122/92 24.04.92 zasad sprzedaży mieszkań komunalnych
XXV/121/92 24.04.92 przystąpienia Gminy Miejskiej Oleśnicy do Spółki Akcyjnej Wrocław Bank
XXIV/120/92 27.03.92 diet dla Radnych
XXIV/119/92 27.03.92 zmiany wynagrodzenia dla członków Zarządu
XXIV/118/92 27.03.92 utrzymania czystości w Oleśnicy.
XXIV/117/92 27.03.92 zmiany uchwały dot. zamiany gruntów...
XXIV/116/92 27.03.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek gminy miejskiej O-cy
XXIV/115/92 27.03.92 Wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miejskiej O-cy
XXIV/114/92 27.03.92 Budżetu miasta na rok 1992
Zmiana uchwały RM z dn. 28.08.92 Nr XXVIII/139/92,
Zmiana uchwały RM z dn. 28.08.92 Nr XXVIII/140/92,
Zmiana uchwały RM z dn. 28.08.92 Nr XXVIII/143/92;
Zmiana uchwały RM z dn. 27.11.92 Nr XXXII/160/92,
Zmiana uchwały RM z dn. 27.11.92 Nr XXXII/161/92
Zmiana uchwały RM z dn. 27.11.92 Nr XXXII/163/92
Zmiana uchwały RM z dn. 27.11.92 Nr XXXII/164/92
Zmiana uchwały RM z dn. 18.12.92 Nr XXXIII/180/92
XXIV/113/92 27.03.92 Udzielenia ZM absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 1991
XXIV/112/92 27.03.92 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności finansowej miasta za 1991 rok
XXII/111/92 28.02.92 Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
XXII/110/92 28.02.92 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek gminy miejskiej O-cy
XXII/109/92 28.02.92 zmiany uchwały nr XIX/94/91 w sprawie zasad przenoszenia własności ...
XXI/108/92 24.01.92 Prowizorium budżetowego na I kwartał 1992
XXI/107/92 24.01.92 Opłaty administracyjnej
XXI/106/92 24.01.92 Podatku od posiadania psów
XXI/105/92 24.01.92 Podatku od nieruchomości
XX/104/91 20.12.91 Diet dla radnych
XX/103/91 20.12.91 Wydzierżawienia gruntu niezabudowanego stanowiącego własność gminy miejskiej Oleśnicy
XX/102/91 20.12.91 Zamiany gruntów stanowiących majątek gminy miejskiej na grunty będące własnością osób fizycznych
Zmiana uchwały RM z dnia 27.03.92 Nr XXIV/117/92
XX/101/91 20.12.91 utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej jako jednostki budżetowej
XX/100/91 20.12.91 Powołania jednostki budżetowej pod nazwą
Zmiana uchwały RM z dn. 26.08.99 nr XI/78/99
XX/99/91 20.12.91 Prywatyzacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego w Oleśnicy
XX/98/91 20.12.91 zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miesjkiego w Oleśnicy
XIX/97/91 29.11.91 W sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład budynków komunalnych w O-cy
Zmiana uchwały RM z dn. 24.04.92 nr XXV/124/92
Zmiana uchwały RM z dn. 24.04.92 nr XXV/124/92
Zmiana uchwały RM z dn. 26.08.99 nr XI/78/99
Zmiana uchwały RM z dn. 25.06.2001 nr XXXIII/234/2001
XIX/96/91 29.11.91 W sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1991
XIX/95/91 29.11.91 Zmniejszenia budżetu Miasta na rok 1991 w związku ze zmniejszeniem subwencji z budżetu państwa
XIX/94/91 29.11.91 zasad przenoszenia własności oraz oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
XVIII/93/91 23.10.91 wprowadzenia zmian w uchwale nr XIII/63/91dot. odpłatności w przedszkolach miejskich
XVIII/92/91 23.10.91 wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/76/91 dot. odpłatności w żlobku miejskim
XVIII/91/91 23.10.91 Przejęcia oświaty podstawowej jako zadanie własne
XVIII/90/91 23.10.91 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek gminy miejskiej Oleśnicy
XVIII/89/91 23.10.91 Zmian w uchwale nr XVII/85/91 RM z dn. 27.09.1991 dot. powołania obwodowych komisji wyborczych
XVII/88/91 27.09.91 Powołania Sekretarza Urzędu Miejskiego
XVII/87/91 27.09.91 zmian w załączniku do statutu RM - regulamin obrad Rady Miejskiej
XVII/86/91 27.09.91 Wniosku o oddalenie skargi przez NSA
XVII/85/91 27.09.91 Powołania obwodowych Komisji wyborczych na terenie Oleśnicy
XVI/84/91 30.08.91 zmiany uchwały nr XIV/70/91 zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi
XVI/83/91 30.08.91 Rozdysponowania rezerwy budżetowej za 1991 rok
XVI/82/91 30.08.91 Zwiększenia budżetu miasta na 1991 rok z tytułu otrzymania subwencji wyrównawczej z budżetu państwa
XVI/81/91 30.08.91 Utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
XVI/80/91 30.08.91 Powołania radnego w skład Komisji
XVI/79/91 30.08.91 Zmiany składu osobowego stałej komisji Rady
XVI/78/91 30.08.91 Zasad ustalania cen gruntów nie zagospodarowanych i znajdujących się pod zabudową położonych na obszarze miasta O-cy
XVI/77/91 30.08.91 Nawiązania współpracy z gminami francuskimi.
XVI/76/91 30.08.91 odpłatności w żłobku miejskim
XVI/75/91 30.08.91 Wydzierżawienia Zakładu Ogrodniczego wchodzącego w skład MPGiK w O -cy
XV/74/91 20.06.91 zbycia nieruchomości stanowiącej majątek gminy
XV/73/91 20.06.91 W sprawie nabycia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
XIV/72/91 27.05.91 zbycia nieruchomości stanowiącej majątek gminy
XIV/71/91 27.05.91 zmiany uchwały nr VIII/33/90 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
XIV/70/91 27.05.91 Zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i nadania działalności MPGiK w O-cy nowych form organizacyjno - prawnych
Zmiana uchwały RM z dn. 30.08.91 nr XVI/84/91
Zmiana uchwały RM z dn. 24.04.92 nr XXV/123/92 Częściowo uchylona
XIII/69/91 25.04.91 Wyboru członka ZM Oleśnicy
XIII/68/91 25.04.91 Odwołania członka ZM Oleśnicy
XIII/67/91 25.04.91 zmiany uchwały nr V/21/90 w sprawie kompleksowej prywatyzacji sieci handlu i usług
XIII/66/91 25.04.91 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego RM Oleśnicy
XIII/65/91 25.04.91 Zatwierdzenia założeń do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Oleśnicy
XIII/64/91 18.04.91 Likwidacji przedszkola nr 5 przy ul. Rewolucji Październikowej w Oleśnicy.
XIII/63/91 18.04.91 odpłatności w przedszkolach Miejskich Oleśnicy
XIII/62/91 18.04.91 Zmiany nazw ulic na terenie Oleśnicy
XIII/61/91 18.04.91 Przyjęcia przez ZM - spraw z zakresu gospodarki gruntami i ewidencji ludności
XII/60/91 21.03.91 W sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego
XII/59/91 21.03.91 Zmiany uchwały Nr IX/41/90 RM z dnia 20.XII.90 w sprawie diet dla radnych
XII/58/91 21.03.91 Utworzenia na terenie miasta jednostek pomocniczych - osiedli
XII/57/91 21.03.91 zmiany uchwały nr VII/26/90 w sprawie zbycia nieruchomości
XII/56/91 21.03.91 Upoważnienia Zarządu Miejskiego do dokonywania określonych zmian w budżetu miasta
XII/55/91 21.03.91 Budżetu miasta Oleśnicy na 1991 rok
XII/54/91 21.03.91 Udzielenia Zarządowi Miejskiemu absolutorium z wykonania budżetu miasta za r. 1990
XII/53/91 21.03.91 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności finansowej miasta za 1990 r.
XII/52/91 8.03.91 Odwołania delegata do sejmiku samorządowego
XI/51/91 21.02.91 Opłaty administracyjnej
XI/50/91 21.02.91 Podatku od nieruchomości
X/49/91 24.01.91 Nadania nazw ulicom na terenie Oleśnicy Maczka ,Mościckiego
X/48/91 24.01.91 Udzielenia upoważnienia dla kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.2000 nr XXVI/178/2000
X/47/91 24.01.91 zmiany statutu MOPS
X/46/91 24.01.91 Powołania komisji dyscyplinarnej do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych UM Oleśnicy
X/45/91 24.01.91 uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Oleśnica Wądoły
X/44/91 24.01.91 uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Lucień Osiedle
X/43/91 24.01.91 uchwalenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Ludwikowska - Południowa
IX/42/90 20.12.90 nadania statutu dla MOPS
IX/41/90 20.12.90 Diet dla radnych
IX/40/90 20.12.90 zmian w składzie osobowym komisji inwentaryzacyjnej
IX/39/90 20.12.90 zmiany uchwały Nr VIII/34/90 z 25.10.90 w sprawie nieruchomości stanowiącej majątek gminy miejskiej O-cy
IX/38/90 20.12.90 Dodatkowych kredytów z ponadplanowych dochodów (kwota 1.210 mln zł)
IX/37/90 20.12.90 Wprowadzenia podatku od posiadania psów na terenie Oleśnicy
VIII/36/90 25.10.90 Wyboru ławników ludowych i członków kolegium do spraw wykroczeń
VIII/35/90 25.10.90 Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej
VIII/34/90 25.10.90 zbycia nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
VIII/33/90 25.10.90 ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
VIII/32/90 25.10.90 Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
VIII/31/90 25.10.90 Składu obwodowych komisji wyborczych na terenie Oleśnicy
VIII/30/90 25.10.90 Ustalenia wykazów obowiązujących aktów prawa miejscowego na terenie Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 27.04.98 nr XLIX/383/98
VIII/29/90 25.10.90 Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy
VII/28/90 20.09.90 Przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
VII/27/90 20.09.90 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Oleśnicy
VII/26/90 20.09.90 Zbycia nieruchomości stanowiących majątek Gminy Miejskiej Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 21.03.91 Nr. XII/57/91
VII/25/90 17.09.90 zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
VII/24/90 17.09.90 Utworzenia Zakładu Dróg Miejskich w Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 21.03.96 nr XXIII/222/96
VII/23/90 17.09.90 Odwołania zastępcy kierownika USC w Oleśnicy
V/22/90 27.07.90 ustalenia opłat za miejsca grzebalne
V/21/90 27.07.90 kompleksowej prywatyzacji sieci handlu i usług na terenie m. Oleśnicy
V/20/90 27.07.90 uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
IV/19/90 20.07.90 Uzupełnienia składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych
IV/18/90 20.07.90 Diet dla radnych
IV/16/90 18.07.90 Upoważnienia Zarządu Miejskiego Oleśnicy do dokonywania zmian w budżecie miasta na rok 1990
IV/15/90 18.07.90 Ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miejski Oleśnicy w roku budżetowym1990 (5 mld zł)
III/13/90 05.07.90 Powołania skarbnika
III/12/90 05.07.90 Wyboru Zarządu Miejskiego Oleśnicy
III/11/90 05.07.90 Wyboru zastępcy burmistrza Oleśnicy
II/10/90 25.06.90 Wyboru burmistrza Oleśnicy
II/9/90 20.06.90 Powołania kierownika i zastępcy kierownika USC
II/7/90 20.06.90 Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego w Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 20.12.90 nr IX/40/90
II/6/90 20.06.90 Wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Oleśnicy
II/5/90 20.06.90 Uchwalenia programu działania Rady Miejskiej Oleśnicy w kadencji 1990 - 1994
I/4/90 06.06.90 Ustalenia liczby stałych komisji Rady Miejskiej Oleśnicy
I/3/90 06.06.90 Ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy
I/2/90 06.06.90 wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego
I/1/90 06.06.90 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Oleśnicy
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012