bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta 1999-2000


UCHWAŁY RADY MIASTA OLEŚNICY 1999-2000
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


XXVIII/203/2000 29.12.2000 wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXIV/166/2000 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 1.09.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXVIII/202/2000 29.12.2000 zmian budżetu na 2000 rok.
XXVIII/201/2000 29.12.2000 przekazania nieruchomości gminnych w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ.
XXVIII/200/2000 29.12.2000 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicą Gminy Oleśnica, obręb Spalice.
XXVIII/199/2000 29.12.2000 uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy na rok 2001.
XXVIII/199/2000 29.12.2000 uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy na rok 2001.
Zmiana uchwały RM z dn. 30.03.2001nr XXXI/224/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 25.05.2001 nr XXXIII/237/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 26.06.2001 nr XXXIV/247/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 28.09.2001 nr XXXVI/264/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 29.10.2001 nr XXXVII/275/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 30.11.2001 nr XXXVIII/284/2001
XXVIII/198/2000 29.12.2000 wprowadzenia na terenie gminy miejskiej Oleśnicy opłaty targowej.
XXVIII/197/2000 29.12.2000 opłaty administracyjnej
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/215/2001
XXVIII/196/2000 29.12.2001 podatku od posiadania psów.
XXVIII/195/2000 29.12.2000 podatku od środków transportowych
XXVIII/194/2000 29.12.2000 podatku od nieruchomości
XXVII/193/2000 24.11.2000 utworzenia na obszarze miasta Oleśnicy obwodów głosowania...
XXVII/192/2000 24.11.2000 reorganizacji gminnej jednostki organizacyjnej Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
XXVII/191/2000 24.11.2000 zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
XXVII/190/2000 24.11.2000 udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom...
XXVII/189/2000 24.11.2000 wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIV/164/2000 w sprawie ustalenia regulaminów...
XXVII/188/2000 24.11.2000 wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miejskiego Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.06.2001 nr XXXIV/250/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 28.06.2002 nr XLVI/335/2002
XXVIII/187/2000 24.11.2000 zmiany uchwały nr VIII/78/94 w spr. diet dla radnych.
XXVIII/186/2000 24.11.2000 opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
XXVII/185/2000 24.11.2000 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
XXVII/184/2000 24.11.2000 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
Zmiana uchwały RM z dn. 30.03.2001 nr XXXI/225/2001
XXVII/183/2000 24.11.2000 zmian budżetu na 2000 rok
XXVI/182/2000 21.10.2000 Uchylenia uchwały nr XIV/154/95 Rady Miejskiej O-cy z dna 30 czerwca 1995 roku w sprawi zadas prywatyzacji mienia komunalnego Gminy Mejskiej Oleśnicy
XXVI/181/2000 21.10.2000 zmiany statutu MOPS w Oleśnicy.
XXVI/180/2000 21.10.2000 zmiany uchwały nr XIV/158/95 w spr. upoważnienia Kierownika MOPS do wydawania decyzji.
XXVI/179/2000 21.10.2000 ustalenia wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników MOPS w Oleśnicy.
XXVI/178/2000 21.10.2000 zmiany uchwały nr X/48/91 w spr. udzielenia upoważnienia dla kierownika MOPS w Oleśnicy.
XXVI/177/2000 21.10.2000 uchylenia uchwały Rady Miejskiej Oleśnicy Nr VIII/33/90 z dnia 25.10.1990 r. dot. opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Oleśnicy.
XXVI/176/2000 21.10.2000 zmian budżetu na 2000 rok.
XXVI/175/2000 21.10.2000 zmian w statucie ZOS w Oleśnicy.
XXVI/174/2000 21.10.2000 zmiany uchwały nr XXII/154/2000 w spr. nadania statutu SDM.
XXVI/173/2000 21.10.2000 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica.
XXV/172/2000 29.09.2000 nadania nazw ulicom na terenie Oleśnicy.
XXV/171/2000 29.09.2000 zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXV/170/2000 29.09.2000 zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXV/169/2000 29.09.2000 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXV/168/2000 29.09.2000 utworzenia środka specjalnego do gromadzenia dochodów pochodzących z opłat i kar pienięznych za zajęcie pasa drogowego.
XXIV/167/2000 01.09.2000 zmian budżetu na 2000 rok.
XXIV/166/2000 01.09.2000 zatwierdzenia planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na obszarze Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIV/165/2000 01.09.2000 zbycia nieruchomoci stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXIV/164/2000 01.09.2000 ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania ....
XXIII/163/2000 30.06.2000 zmian na stałe obwody glosowania na terenie Oleśnicy.
XXIII/162/2000 30.06.2000 zmian uchwał.
XXIII/161/2000 30.06.2000 zmiany uchwały nr XXII/151/2000 w spr. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
XXIII/160/2000 30.06.2000 zmian budżetu na 2000 rok.
XXIII/159/2000 30.06.2000 zmiany uchwały nr LIII/394/98 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w SDM.
XXIII/158/2000 30.06.2000 ustalenia trybu postępowania przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków ...
XXII/157/2000 29.05.2000 wniosku o odrzucenie skargi przez Naczelnego Sądu Administracyjnego,
XXII/156/2000 29.05.2000 przyznania Nagrody Oleśnicy w roku 2000.
XXII/155/2000 29.05.2000 zmian budżetu na 2000 rok.
XXII/154/2000 29.05.2000 nadania statutu SDM.
XXII/153/2000 29.05.2000 nadania statutu MOKiS w Oleśnicy
XXII/152/2000 29.05.2000 ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ...
XXII/151/2000 29.05.2000 zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Oleśnicy.
XXII/150/2000 29.05.2000 częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych.
XXII/149/2000 29.05.2000 zaliczenia dróg w obszarze Gminy Miejskiej Olesnica do kategorii dróg gminnych.
XXII/148/2000 29.05.2000 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXII/147/2000 29.05.2000 dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych na terenie Oleśnicy.
XXI/146/2000 13.05.2000 utworzenia na obszarze miasta Oleśnicy obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 czerwca 2000 roku.
XX/145/2000 27.04.2000 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 98 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.2000 Nr XXII/162/2000
XX/144/2000 27.04.2000 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XX/143/2000 27.04.2000 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy.
XX/142/2000 27.04.2000 udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XX/141/2000 27.04.2000 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy za 1999 rok.
XIX/140/2000 28.03.2000 zmian budżetu na 2000 rok.
XIX/139/2000 28.03.2000 wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej opłaty targowej.
XIX/138/2000 28.03.2000 nadania statutu PiMBP w Oleśnicy.
XIX/137/2000 28.03.2000 używania materiałów pirotechnicznych na terenie Oleśnicy.
XIX/136/2000 28.03.2000 wykupu nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
XIX/135/2000 28.03.2000 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica.
XVIII/134/2000 29.02.2000 skargi Pani Lidii Wójtowicz na Burmistrza Oleśnicy.
XVIII/133/2000 29.02.2000 ustanowienia Nagrody Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania.
XVIII/132/2000 29.02.2000 likwidacji Podstawowego Studium Zawodowego w Oleśnicy, działającego w ramach ZSZ w Oleśnicy przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.
XVIII/131/2000 29.02.2000 opinii dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
XVIII/130/2000 29.02.2000 regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
XVIII/129/2000 29.02.2000 zmian budżetu na 2000 rok.
XVI/128/2000 28.01.2000 zmiany uchwały nr XXIII/218/96 w sprawie odpłatności w przedszkolach.
XVI/127/2000 28.01.2000 zmiany uchwały nr IX/61/99 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu ...
XVI/126/2000 28.01.2000 ustalenia sieci publicznych przedszkoli w Oleśnicy.
XVI/125/2000 28.01.2000 zmiany uchwały nr VIII/77/94 w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.
XVI/124/2000 28.01.2000 zmiany uchwały nr XII/85/99 w sprawie zasad sprzedaży budynków lokali mieszkalnych i użytkowych.
XV/118/99 29.12.99 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000 - 2002.
Zmiana uchwały RM z dn. 31.08.2001 nr XXXV/257/2001
XV/117/99 29.12.99 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
XV/116/99 29.12.99 wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką na terenie Oleśnicy.
XV/115/99 29.12.99 zasad umarzania należności pieniężnych, stanowiących wierzytelność jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Oleśnicy oraz udzielania ulg w ich spłacaniu.
XV/114/99 29.12.99 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
XV/113/99 29.12.99 podatku od nieruchomości
XV/112/99 29.12.99 opłaty administracyjnej
XV/111/99 29.12.99 podatku od posiadania psów
XV/110/99 29.12.99 podatku od środków transportowych
XV/109/99 29.12.99 uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy na rok 2000.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.1999 nr XV/119/99
Zmiana uchwały RM z dn. 29.02.2000 nr XVIII/129/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 28.03.2000 nr XIX/140/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 29.05.2000 nr XXII/148/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.2000 nr XXIII/160/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 1.09.2000 nr XXIV/167/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.2000 nr XXVI/176/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 24.11.2000 nr XXVII/183/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.2000 nr XXVIII/202/2000
XIV/108/99 26.11.99 opinii dot. likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu.
XIV/104/99 26.11.99 przystąpienia Gminy Miejskiej Oleśnicy do Miejskiej Spółki Wodnej w Oleśnicy.
XIV/102/99 26.11.99 przystąpienia do Klubu Gmin Polskich.
XIV/101/99 26.11.99 przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.
XIV/100/99 26.11.99 przystąpienia do Związku Miast Polskich.
XIV/99/99 26.11.99 uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIII/98/99 29.10.99 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIII/97/99 29.10.99 trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
Zmiana uchwały RM z dn. 26.11.99 nr XIV/107/99
Zmiana uchwały RM z dn.27.04.2001 nr XXXII/229/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 28.09.2001 nr XXXVI/265/2001
XIII/96/99 29.10.99 procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy.
XIII/94/99 29.10.99 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIII/93/99 29.10.99 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XIII/91/99 29.10.99 zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SZP ZOZ w Oleśnicy.
XII/90/99 24.09.99 skargi p. Jerzego Burzyńskiego na Zarząd Miejski Oleśnicy.
XII/88/99 24.09.99 powołania Rady Społecznej SZP ZOZ w Oleśnicy
XII/84/99 24.09.99 wyboru ławników ludowych i członków kolegium ds. wykroczeń.
XI/82/99 26.08.99 powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników ludowych.
XI/81/99 26.08.99 wykupu nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości .
XI/77/99 26.08.99 Nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 29.12.99 nr XV/121/99
XI/74/99 26.08.99 nadania statutu Zespołowi Oświaty Samorządowej w Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 21.10.2000 nr XXVI/175/2000
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/208/2001
IX/66/99 28.05.99 przyznania Nagrody Oleśnicy w roku 1999.
IX/64/99 28.05.99 upoważnienia Zarządu Miejskiego Oleśnicy do zawarcia porozumienia zlecającego prowadzenie Podstawowego Studium Zawodowego w Oleśnicy Starostwu Powiatu Oleśnickiego.
IX/62/99 28.05.99 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Oleśnicy zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej.
VIII/56/99 30.04.99 ustanowienia Nagrody Oleśnicy w roku 1999.
Zmiana uchwały RM z dn. 29.02.2000 nr XVIII/133/2000
VIII/55/99 30.04.99 powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Oleśnicy
VIII/54/99 30.04.99 powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnicy.
VIII/53/99 30.04.99 udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu Oleśnicy z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy.
VIII/52/99 30.04.99 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gm. Miejskiej Oleśnicy za rok 1998.
VII/49/99 26.03.99 zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1999 r.
VII/48/99 26.03.99 ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy i określenia ich obwodów
VII/47/99 26.03.99 przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Oleśnicy
VII/46/99 26.03.99 przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Oleśnicy
VII/45/99 26.03.99 przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy
VII/44/99 26.03.99 przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy
VII/43/99 26.03.99 przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy
VII/42/99 26.03.99 przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy
VII/41/99 26.03.99 nadania statutu Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy
VII/40/99 26.03.99 nadania statutu Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy
VII/39/99 26.03.99 nadania statutu Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy
VI/37/99 26.02.99 ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 26.03.99 nr VII/51/99
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/207/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 29.10.2003 nr XII/84/2003
VI/36/99 26.02.99 ustalenia sieci gimnazjów publicznych w Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/206/2001
Zmiana uchwały RM z dn. 28.02.2003 nr V/34/2003
VI/35/99 26.02.99 założenia publicznego gimnazjum w Oleśnicy (Nr 3)
VI/34/99 26.02.99 założenia publicznego gimnazjum w Oleśnicy (Nr 2)
VI/33/99 26.02.99 założenia publicznego gimnazjum w Oleśnicy (Nr 1)
Zmiana uchwały RM z dn. 26.01.2001 nr XXIX/206/2001
VI/32/99 26.02.99 likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Oleśnicy
VI/31/99 26.02.99 likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sucharskiego w Oleśnicy
VI/30/99 26.02.99 Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999
VI/29/99 26.02.99 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli nieruchomości i wieczystych użytkowników nieruchomości, o których mowa w art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.2000 nr XXIII/162/2000
VI/28/99 26.02.99 uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Oleśnicy
Zmiana uchwały RM z dn. 28.05.99 nr IX/63/99
Zmiana uchwały RM z dn. 25.06.99 nr X/70/99
Zmiana uchwały RM z dn. 26.08.99 nr XI/80/99
Zmiana uchwały RM z dn. 24.09.99 nr XII/89/99
Zmiana uchwały RM z dn. 26.11.99 nr XIV/105/99
V/25/99 29.01.99 powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora SP Nr 6 w Oleśnicy
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012