bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2003-2004


UCHWAŁY RADY MIASTA OLEŚNICY 2003-2004
Dokumenty w formacie Adobe Acrobat. Tutaj ściągniesz program Adobe Reader 6.0 CE PL


XXV/207/2004 30.12.2004 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XXV/206/2004 30.12.2004 zmiany uchwały nr XVII/132/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych.
XXV/205/2004 30.12.2004 zmiany uchwały nr XXIII/186/2004 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. Oleśnicy za I półrocze roku budżetowego.
XXV/204/2004 30.12.2004 zmian budżetu na 2004 rok oraz zmiany uchwały nr XXII/177/04 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2008.
XXV/203/2004 30.12.2004 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
XXV/202/2004 30.12.2004 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXV/201/2004 30.12.2004 budżetu Miasta na rok 2005
Zmiana uchwały RM z dn. 30.03.2005 nr XXVIII/221/2005
Zmiana uchwały RM z dn. 28.04.2005 nr XXIX/229/2005
Zmiana uchwały RM z dn. 30.06.2005 nr XXXI/247/2005
Zmiana uchwały RM z dn. 31.08.2005 nr XXXII/252/2005
Zmiana uchwały RM z dn. 30.09.2005 nr XXXIII/262/2005
Zmiana uchwały RM z dn. 28.10.2005 nr XXXIV/268/2005
Zmiana uchwały RM z dn. 30.11.2005 nr XXXV/276/2005
Zmiana uchwały RM z dn. 30.12.2005 nr XXXVI/283/2005
XXIV/200/2004 26.11.2004 zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieruchomości m. Oleśnicy
XXIV/199/2004 26.11.2004 zmiany uchwaly nr XXXIX/299/2001 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. Oleśnicy
XXIV/198/2004 26.11.2004 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
XXIV/197/2004 26.11.2004 zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
XXIV/196/2004 26.11.2004 zmiany uchwały nr XIII/95/2003 w sprawie opłaty administracyjnej
XXIV/195/2004 26.11.2004 podatku od posiadania psów
XXIV/194/2004 26.11.2004 opłaty targowej
XXIV/193/2004 26.11.2004 Podatku od środków transportowych
XXIV/192/2004 26.11.2004 Podatku od nieruchomości
XXIII/191/2004 29.10.2004 przyjęcia planu rozwoju lokalnego miasta Oleśnicy na lata 2004-2006.
XXIII/190/2004 29.10.2004 zmiany uchwały nr II/10/2002 w sprawie ustalenia wzoru formularzy: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracja na podatek od nieruchomości oraz deklaracja na podatek rolny obowiązujących na terenie m. Oleśnicy.
XXIII/189/2004 29.10.2004 zmiany uchwały nr XIII/96/2003 w sprawie ustalenia wzoru formularza: Deklaracja na podatek leśny, obowiązującego na terenie m. Oleśnicy.
XXIII/188/2004 29.10.2004 Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Oleśnicy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
XXIII/187/2004 29.10.2004 trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych...
XXIII/186/2004 29.10.2004 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze roku budżetowego.
XXIII/185/2004 29.10.2004 zmian budżetu na 2004 rok
XXII/184/2004 30.09.2004 zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego
XXII/183/2004 30.09.2004 procedury uchwalania budżetu Miasta Oleśnicy...
XXII/182/2004 30.09.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
XXII/181/2004 30.09.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego w Wałbrzychu
XXII/180/2004 30.09.2004 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli ....
XXII/179/2004 30.09.2004 zmiany uchwały nr XVI/127/04 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie m. Oleśnicy, obręb Wądoły.
XXII/178/2004 30.09.2004 zmian budżetu na 2004 rok.
XXII/177/2004 30.09.2004 wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004 - 2008.
XXI/176/2004 27.08.2004 ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów.
XXI/175/2004 27.08.2004 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
XXI/174/2004 27.08.2004 sprzedaży Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek gruntu stanowiacego własność Miasta Oleśnicy.
XXI/173/2004 27.08.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
XXI/172/2004 27.08.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala w Legnicy.
XXI/171/2004 27.08.2004 zmian budżetu na 2004 rok.
XX/170/2004 25.06.2004 zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Oleśnicy.
XX/169/2004 25.06.2004 zmiany uchwały nr XXXIX/299/2001 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy.
XX/168/2004 25.06.2004 zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych ...
XX/167/2004 25.06.2004 zmiany statutu MOPS
XX/166/2004 25.06.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ...
XX/165/2004 25.06.2004 zmiany budżetu na 2004 rok.
XIX/164/2004 28.05.2004 skargi Krzysztofa Bilskiego.
XIX/163/2004 28.05.2004 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XIX/162/2004 28.05.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej i Stawowej.
XIX/161/2004 28.05.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Pułaskiego, Wielkopolnej i Dobroszyckiej.
XIX/160/2004 28.05.2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Mokrej i Wiejskiej.
XIX/159/2004 28.05.2004 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjetych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
XIX/158/2004 28.05.2004 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjetych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
XIX/157/2004 28.05.2004 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjetych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
XIX/156/2004 28.05.2004 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjetych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
XIX/155/2004 28.05.2004 uchylenia uchwały nr XXIII/158/2000 w sprawie trybu postępowania przy rozpatrywaniu indywidualnych wniosków...
XIX/154/2004 28.05.2004 uchylenia uchwały nr III/21/2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
XIX/153/2004 28.05.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia ....
XIX/152/2004 28.05.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia ....
XIX/151/2004 28.05.2004 zmiany uchwały nr XXX/219/2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w ZBK.
XIX/150/2004 28.05.2004 uchylenia uchwały nr XII/58/91 w sprawie utworzenia na terenie miasta jednostek pomocniczych - osiedli.
XIX/149/2004 28.05.2004 scalenia i podziału nieruchomości, obręb Wądoły w rejonie ulic Południowej i Ludwikowskiej.
XIX/148/2004 28.05.2004 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy.
XIX/147/2004 28.05.2004 przyznania Nagrody Oleśnicy w 2004 roku.
XVIII/146/2004 30.04.2004 udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność.
XVIII/145/2004 30.04.2004 zmiany uchwały nr LIII/394/98 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w SDM.
XVIII/144/2004 30.04.2004 scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Łasaka.
XVIII/143/2004 30.04.2004 zmian budżetu na 2004 rok
XVIII/142/2004 30.04.2004 zmiany uchwały nr XVI/113/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
XVIII/141/2004 30.04.2004 zmiany statutu MOPS w Oleśnicy.
XVIII/140/2004 30.04.2004 zaskarżenia do WSA rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego.
XVIII/139/2004 30.04.2004 zmiany uchwały nr XXXIX/299/2001 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. Oleśnica.
XVIII/138/2004 30.04.2004 zmiany uchwały nr VII/48/2003 w sprawie odpłatności w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest m. Oleśnica.
XVIII/137/2004 30.04.2004 zmiany uchwały nr VI/36/99 w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów ...
XVIII/136/2004 30.04.2004 ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych ....
XVIII/135/2004 30.04.2004 ustalenia sieci publicznych przedszkoli ....
XVIII/134/2004 30.04.2004 udzielenia absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu Miasta.
XVII/133/2004 26.03.2004 utworzenia na terenie miasta obwodów głosowania ....
XVII/132/2004 26.03.2004 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego.
XVII/131/2004 26.03.2004 powołania składu rady Społecznej SZPZOZ.
XVII/130/2004 26.03.2004 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych.
XVII/129/2004 26.03.2004 zmiany uchwały nr II/7/90 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego w Oleśnicy.
XVI/128/2004 27.02.2004 nadania nazw ulicom na terenie m. Oleśnicy, obręb Rataje.
XVI/127/2004 27.02.2004 nadania nazw ulicom na terenie m. Oleśnicy, obręb Wądoły.
XVI/126/2004 27.02.2004 nadania nazw ulicom na terenie m. Oleśnicy, obręb Wądoły.
XVI/125/2004 27.02.2004 zmiany uchwały nr XLIX/381/98 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie m.Oleśnica, obręb Rataje.
XVI/124/2004 27.02.2004 zmiany uchwały nr XXXIX/298/2001 w sprawie częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania ...
XVI/123/2004 27.02.2004 częściowego refinansowania kosztów zakupu systemu pomiarowego zużycia wody ...
XVI/122/2004 27.02.2004 udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...
XVI/121/2004 27.02.2004 udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym ...
XVI/120/2004 27.02.2004 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego obszar przy ul. Grabskiego.
XVI/119/2004 27.02.2004 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego obszar przy ul. Wrocławskiej.
XVI/118/2004 27.02.2004 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Lucień - Osiedle...
XVI/117/2004 27.02.2004 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Rataje-Północ ...
XVI/116/2004 27.02.2004 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Kopernika, Podchorążych i Wileńskiej
XVI/115/2004 27.02.2004 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, obejmującego obszar położony przy ul. Sudoła i Wileńskiej
XVI/114/2004 27.02.2004 Przyjęcia Programu współpracy Miasta Oleśnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004
XVI/113/2004 27.02.2004 zmiany uchwały nr XIII/97/99 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych ...
XV/112/2004 30.01.2004 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP ...
XV/111/2004 30.01.2004 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach
XV/110/2004 30.01.2004 obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
XV/109/2004 30.01.2004 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
XV/108/2004 30.01.2004 likwidacji Przedszkola nr 2 w Oleśnicy
XV/107/2004 30.01.2004 Uchwalenia budżetu Miasta Oleśnicy na 2004 rok
Zmiana uchwały RM z dn. 30.04.2004 nr XVIII/143/2004
Zmiana uchwały RM z dn. 25.06.2004 nr XX/165/2004
Zmiana uchwały RM z dn. 27.08.2004 nr XXI/171/2004
Zmiana uchwały RM z dn. 30.09.2004 nr XXII/178/2004
Zmiana uchwały RM z dn. 29.10.2004 nr XXIII/185/2004
Zmiana uchwały RM z dn. 30.12.2004 nr XXV/204/2004
XIV/106/2003 30.12.2003 zmiany uchwały nr XIII/92/2003 w sprawie podatku od środków transportowych
XIV/105/2003 30.12.2003 Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XIV/104/2003 30.12.2003 wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Olesnicy do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego.
XIV/103/2003 30.12.2003 Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
XIV/102/2003 30.12.2003 wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Miasta Oleśnicy.
XIV/101/2003 30.12.2003 zmian budżetu
XIV/100/2003 30.12.2003 przyjęcia MPPiRPA na 2004 rok
XIII/99/2003 28.11.2003 nie uwzględnienia wezwania do uchylenia uchwały nr XI/67/2003 RM Oleśnicy z dn. 26.09.2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Oleśnicy, obejmujących obszar położony w rejonie ul. Pułaskiego, Wielkopolnej, Dobroszyckiej, obręb Rataje
XIII/98/2003 28.11.2003 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy na rzecz Powiatu Oleśnickiego
XIII/97/2003 28.11.2003 zwolnien w podatku od nieruchomości
XIII/96/2003 28.11.2003 ustalenia wzoru formularza: deklaracja na podatek leśny
XIII/95/2003 28.11.2003 opłaty administracyjnej
XIII/94/2003 28.11.2003 podatku od nieruchomości
XIII/93/2003 28.11.2003 podatku od posiadania psów na terenie Miasta Oleśnicy
XIII/92/2003 28.11.2003 podatku od środków transportowych
Zmiana uchwały RM z dn. 30.12.2003 nr XIV/106/2003
XIII/91/2003 28.11.2003 zmiany budżetu na rok 2003
XIII/90/2003 28.11.2003 zmiany uchwały nr II/7/2002 w spr. wynagrodzenia Burmistrza Oleśnicy
XIII/89/2003 28.11.2003 likwidacji SP nr 9 w Oleśnicy
XIII/88/2003 28.11.2003 zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
XIII/87/2003 28.11.2003 uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
XIII/86/2003 28.11.2003 wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2008
XII/85/2003 29.10.2003 wyboru ławników do sądów powszechnych
XII/84/2003 29.10.2003 zmiany uchwały nr VI/37/99 w spr. ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych...
XII/83/2003 29.10.2003 wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatnym użytkowaniem na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
XII/82/2003 29.10.2003 zamiany nieruchomości
XII/81/2003 29.10.2003 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
XI/80/2003 26.09.2003 przeprowadzenia postępowania przetargowego celem wybrania banku do wykonania obsługi bankowej budżetu Miasta Olesnicy
XI/79/2003 26.09.2003 refundacji kwot spłaconych odsetek od kredytów bankowych...
XI/78/2003 26.09.2003 nadania SP 7 imienia Jana Pawła II
XI/77/2003 26.09.2003 Uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
XI/76/2003 26.09.2003 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa
XI/75/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy ul. Grabskiego
XI/74/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz rzeki Oleśnica
XI/73/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy ul. Sudoła i Wileńskiej
XI/72/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy ul. Wrocławskiej 19
XI/71/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulicy Osiedle
XI/70/2003 26.09.2003 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Kopernika, Podchorążych i Wileńskiej
XI/69/2003 26.09.2003 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy, obejmujących obszar położony w rejonie ulic Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej, Stawowej, obręb Lucień
XI/68/2003 26.09.2003 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy, obejmujących obszar położony w rejonie ulic Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej, Stawowej, obręb Lucień
XI/67/2003 26.09.2003 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy, obejmujących obszar położony w rejonie ulic Pułaskiego, Wielkopolnej, Dobroszyckiej, obręb Rataje
XI/66/2003 26.09.2003 odrzucenia protestu wniesionego do ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnicy, obejmujących obszar położony w rejonie ulic Pułaskiego, Wielkopolnej, Dobroszyckiej, obręb Rataje
X/65/2003 29.08.2003 utworzenia środków specjalnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
X/64/2003 29.08.2003 powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników
X/63/2003 29.08.2003 uchylenia uchwały Nr LIII/397/98 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
X/62/2003 29.08.2003 zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Oleśnicy
X/61/2003 29.08.2003 zmieniająca uchwałę nr XLIX/345/2002 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
IX/60/2003 27.06.2003 zmiany budżetu na 2003 rok
IX/59/2003 27.06.2003 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
Zmiana uchwały RM z dnia 30.01 2004 nr XV/109/04
IX/58/2003 27.06.2003 zmiany uchwały nr XXX/219/2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w ZBK
IX/57/2003 27.06.2003 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
IX/56/2003 27.06.2003 ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników MOPS
VIII/55/2003 29.05.2003 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Powiatowy zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1
VIII/54/2003 29.05.2003 upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
VIII/53/2003 29.05.2003 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
VIII/52/2003 29.05.2003 uchylenia Uchwały Nr XXIV/165/2000 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 1.IX.2000r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
VIII/51/2003 29.05.2003 przyznania Nagrody Oleśnicy w roku 2003
VII/50/2003 29.04.2003 Utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dot. przystąpienia RP do Unii Europejskiej
VII/49/2003 29.04.2003 zmian budżetu na 2003 rok
VII/48/2003 29.04.2003 odpłatności w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest m. Oleśnica
VII/47/2003 29.04.2003 współpracy z francuskim miastem Jaunay-Clan
VII/46/2003 29.04.2003 uchwalenia regulaminu Rady Miasta Oleśnicy
VII/45/2003 29.04.2003 uchwalenia statutu Miasta Oleśnicy
VII/44/2003 29.04.2003 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta
VII/43/2003 29.04.2003 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2002
VII/42/2003 29.04.2003 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
VI/41/2003 28.03.2003 odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
VI/40/2003 28.03.2003 zmian budżetu na 2003 rok
VI/39/2003 28.03.2003 uznania drzew za pomniki przyrody
VI/38/2003 28.03.2003 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
VI/37/2003 28.03.2003 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży
VI/36/2003 28.03.2003 zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność m. Oleśnicy
V/35/2003 28.02.2003 zatwierdzenia polityki mieszkaniowej zasobu m. Oleśnicy na lata 2003-2006
V/34/2003 28.02.2003 zmiany uchwały nr VI/36/99 w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych w Oleśnicy
V/33/2003 28.02.2003 likwidacji Przedszkola nr 5 w Oleśnicy
V/32/2003 28.02.2003 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie m. Olesnicy
IV/31/2003 31.01.2003 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w spr. przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
IV/30/2003 31.01.2003 zmiany uchwały nr XXXIX/298/2001 w sprawie częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację ogrzewania
IV/29/2003 31.01.2003 zmiany uchwały nr XXXVIII/295/2001 w spr. częściowego refinansowania kosztów zakupu systemu pomiarowego.
IV/28/2003 31.01.2003 powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy.
IV/27/2003 31.01.2003 wyznaczenia przedstawicieli Miasta Oleśnicy w Związku Miast Polskich.
IV/26/2003 31.01.2003 wystąpienia z Klubu Gmin Polkich.
IV/25/2003 31.01.2003 zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci i młodzieży.
IV/24/2003 31.01.2003 działania Samorządu Miasta Oleśnicy w kadencji 2002-2006.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012