bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2007-2008XXVIII/179/2008 22.12.2008 budżetu Miasta Oleśnicy na 2009 rok.
XXVIII/178/2008 22.12.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XXVIII/177/2008 22.12.2008 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
XXVIII/176/2008 22.12.2008 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
XXVIII/175/2008 22.12.2008 nadania nazwy ulicy na terenie m.Oleśnicy, obręb Rataje.
Załącznik do Uchwały.

XXVIII/174/2008 22.12.2008 odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy.
XXVII/173/2008 28.11.2008 utworzenia w Mieście Oleśnicy Straży Miejskiej i nadania jej regulaminu.
Załącznik do Uchwały.

XXVII/172/2008 28.11.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XXVII/171/2008 28.11.2008 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załącznik do Uchwały.

XXVII/170/2008 28.11.2008 opłaty od posiadania psów.
XXVII/169/2008 28.11.2008 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
XXVII/168/2008 28.11.2008 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
XXVII/167/2008 28.11.2008 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2009.
XXVII/166/2008 28.11.2008 opłaty targowej.
XXVII/165/2008 28.11.2008 zmiany Uchwały Nr XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy.
XXVII/164/2008 28.11.2008 przyjęcia Oleśnickiej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.
Załącznik do Uchwały.

XXVI/163/2008 30.10.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XXVI/162/2008 30.10.2008 zaciągnięcia pożyczki.
XXVI/161/2008 30.10.2008 Programu współpracy Miasta Oleśnicy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
XXVI/160/2008 30.10.2008 wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Oleśnicy podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.
XXV/159/2008 26.09.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XXV/158/2008 26.09.2008 lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Oleśnicy.
XXV/157/2008 26.09.2008 skargi firmy SERTEX Czerwińscy Sp.j.
XXIV/156/2008 29.08.2008 zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Kępno przygotowania i wykonania zadania pn.
XXIV/155/2008 29.08.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XXIV/154/2008 29.08.2008 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów w Mieście Oleśnicy.
XXIV/153/2008 29.08.2008 zmiany uchwały Nr XXIV/200/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy.
XXIV/152/2008 29.08.2008 lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Oleśnicy.
XXIV/151/2008 29.08.2008 zmiany uchwały Nr XXXIX/297/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
XXIV/150/2008 29.08.2008 określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędacego własnością Miasta Oleśnicy w podróży służbowej radnego Rady Miasta Oleśnicy.
XXIII/149/2008 27.06.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XXIII/148/2008 27.06.2008 zatwierdzenia statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
XXIII/147/2008 27.06.2008 wyboru ławników do sądów powszechnych.
XXI/146/2008 30.05.2008 zmiany w składzie osobowym stałej komisji Rady Miasta Oleśnicy.
XXI/145/2008 30.05.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XXI/144/2008 30.05.2008 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XXI/143/2008 30.05.2008 lokalizacji salonu gier na autmatach na terenie Miasta Oleśnicy.
XXI/142/2008 30.05.2008 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy.
XXI/141/2008 30.05.2008 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
XXI/140/2008 30.05.2008 powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników.
XXI/139/2008 30.05.2008 przyznania Nagrody Miasta Oleśnicy w roku 2008.
XX/138/2008 25.04.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XX/137/2008 25.04.2008 opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach Miasta Oleśnicy.
XX/136/2008 25.04.2008 udzielenia absolutorium dla Burmistrza Oleśnicy.
XIX/135/2008 31.03.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XIX/134/2008 31.03.2008 nadania Szkole Podstawowej nr 8 w Oleśnicy imienia
XIX/133/2008 31.03.2008 ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów.
XIX/132/2008 31.03.2008 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów.
XIX/131/2008 31.03.2008 ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, obowiązującego w roku 2008.
XIX/130/2008 31.03.2008 ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskaania oświatowych jednostek budżetowych Miasta Oleśnicy, które gromadzą środki na rachunku dochodów własnych.
XVIII/129/2008 29.02.2008 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


XVIII/128/2008 29.02.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XVIII/127/2008 29.02.2008 lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Oleśnicy.
XVIII/126/2008 29.02.2008 organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji przez Radę Miasta Oleśnicy.
XVIII/125/2008 29.02.2008 trybu rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Oleśnicy oraz trybu rozpatrywania i składania skarg do sądu administracyjnego.
XVII/124/2008 31.01.2008 ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XVII/123/2008 31.01.2008 zmian budżetu na 2008 rok.
XVII/122/2008 31.01.2008 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej w Oleśnicy .
XVII/121/2008 31.01.2008 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej, Mikołajczyka, Wojska Polskiego i Nowowiejskiej w Oleśnicy .
XVII/120/2008 31.01.2008 uchylenia Uchwały Nr XXXVI/281/05 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
XVII/119/2008 31.01.2008 zmiany uchwały Nr XXVIII / 217 / 05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania.
XVII/118/2008 31.01.2008 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Oleśnicy na lata 2008- 2011.
XVII/118/2008 31.01.2008 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Oleśnicy na lata 2008-2011.
XVI/117/2007 21.12.2007 zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
XVI/116/2007 21.12.2007 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
XVI/115/2007 21.12.2007 budżetu Miasta Oleśnicy na 2008 rok.
XVI/114/2007 21.12.2007 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
XVI/113/2007 21.12.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
XV/112/2007 30.11.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
XV/111/2007 30.11.2007 w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/200/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy.
XV/110/2007 30.11.2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załącznik do Uchwały Nr XV/110/2007 RM Oleśnicy z dnia 30.11.2007

XV/109/2007 30.11.2007 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2008.
XV/108/2007 30.11.2007 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XV/107/2007 30.11.2007 Programu współpracy Miasta Oleśnicy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
XV/106/2007 30.11.2007 powiadomienia Sekretarza Miasta Oleśnicy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
XIV/105/2007 30.10.2007 zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
XIV/104/2007 30.10.2007 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
XIV/103/2007 30.10.2007 opłaty od posiadania psów.
XIV/102/2007 30.10.2007 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

XIV/101/2007 30.10.2007 zwolnień w podatku od nieruchomości.
XIV/100/2007 30.10.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
XIV/99/2007 30.10.2007 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
XIV/98/2007 30.10.2007 zmiany Uchwały Nr XXXVII 274 2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy .
XIV/97/2007 30.10.2007 przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2007-2010 .
XIV/96/2007 30.10.2007 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych, o których mowa w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami .
XIV/95/2007 30.10.2007 wyboru ławników do sądów powszechnych.
XIII/94/2007 28.09.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
XIII/93/2007 28.09.2007 nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Oleśnicy.
XII/92/2007 13.09.2007 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
XI/91/2007 30.08.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
XI/90/2007 30.08.2007 ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Oleśnicę.
XI/89/2007 30.08.2007 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych oraz niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w Mieście Oleśnicy.
XI/88/2007 30.08.2007 ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
XI/87/2007 30.08.2007 zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych.
X/86/2007 29.06.2007 powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników.
X/85/2007 29.06.2007 ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Oleśnicy oraz ich wysokości.
X/84/2007 29.06.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
X/83/2007 29.06.2007 ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy.
X/82/2007 29.06.2007 wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
X/81/2007 29.06.2007 zmiany Uchwały Nr XXX/218/2001 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 2 marca 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz miejskich instytucji kultury prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
X/80/2007 29.06.2007 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/322/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia ustalenia wartości punktu w jednostce budżetowej Gminy Miejskiej Oleśnicy w Sekcji Dróg Miejskich.
X/79/2007 29.06.2007 zmiany uchwały XLII/321/2006 Rady Miasta Oleśnicy zdnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia ustalenia wartości punktu w jednostce budżetowej Gminy Miejskiej Oleśnicy w Zakładzie BudynkówKomunalnych w Oleśnicy (dalej Z.B.K).
X/78/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy.
X/77/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy.
X/76/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic M. Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy.
X/75/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej i Wileńskiej w Oleśnicy.
X/74/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Osiedle i Stawowej w Oleśnicy.
X/73/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dąbrowskiego w Oleśnicy.
X/72/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.
X/71/2007 29.06.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy.
X/70/2007 25.05.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy.
X/69/2007 25.05.2007 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Południowej i Osada Bystre w Oleśnicy.
VIII/68/2007 25.05.2007 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
VIII/67/2007 25.05.2007 upoważnienia Burmistrza Miasta Oleśnicy do zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Miastu Oleśnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Miasta.
VIII/66/2007 25.05.2007 wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich z terenu Miasta Oleśnicy oraz dalszym postępowaniu z nimi.
VIII/65/2007 25.05.2007 zmiany Uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr VI/46/2007 zdnia 30 marca 2007r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Oleśnicy.
VIII/64/2007 25.05.2007 rozpatrzenia skargi Pana Piotra Karaska do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr IV/20/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
VIII/63/2007 25.05.2007 przyznania Nagrody Miasta Oleśnicy w roku 2007.
VIII/62/2007 25.05.2007 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
VIII/61/2007 25.05.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
VIII/60/2007 25.05.2007 przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych w Mieście Oleśnicy.
VII/59/2007 27.04.2007 zmiany uchwały Nr III/11/2006 Rady Miasta Oleśnicy zdnia 28.12.2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok zmienionej uchwałą NrIV/26/2007 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.12.2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
VII/58/2007 27.04.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
VII/57/2007 27.04.2007 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
VII/56/2007 27.04.2007 zmiany Uchwały Nr XXIV/200/04 Rady Miasta Oleśnicyz dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy.
VII/55/2007 27.04.2007 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy.
VI/54/2007 30.03.2007 w przyjęcia przez Miasto Oleśnica zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Powiatu Oleśnickiego.
VI/53/2007 30.03.2007 zmian Regulaminu Rady Miasta Oleśnicy.
VI/52/2007 30.03.2007 zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
VI/51/2007 30.03.2007 zmian budżetu na 2007 rok.
VI/50/2007 30.03.2007 lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Oleśnicy.
VI/49/2007 30.03.2007 lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Oleśnicy.
VI/48/2007 30.03.2007 zmian Statutu Miasta Oleśnicy.
VI/47/2007 30.03.2007 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Oleśnicy.
VI/46/2007 30.03.2007 zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Oleśnicy.
Zmiana uchwały RM z dn. 25.05.2007 nr VIII/65/2007

VI/45/2007 30.03.2007 wezwania Sekretarza Miasta Oleśnicy do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
VI/44/2007 30.03.2007 określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom i byłym nauczycielom emerytom lub rencistom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica.
VI/43/2007 30.03.2007 zmiany Uchwały nr XVIII/136/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów.
V/42/2007 23.02.2007 zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego.
V/41/2007 23.02.2007 częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.
V/40/2007 23.02.2007 wyznaczenia przedstawiciela Miasta Oleśnicy do reprezentowania w Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.
V/39/2007 23.02.2007 powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy.
V/38/2007 23.02.2007 zmiany Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr IV/30/2007 zdnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłatyskarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów iokreślenia wynagrodzenia za inkaso.
V/37/2007 23.02.2007 zmiany uchwały nr IV/17/2007 z dnia 26 stycznia2007r. w sprawie opłaty targowej.
V/36/2007 23.02.2007 zmian w składach osobowych stałych komisji RadyMiasta Oleśnicy.
V/35/2007 23.02.2007 obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Oleśnicy.
V/34/2007 23.02.2007 obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Oleśnicy.
V/33/2007 23.02.2007 programu działania samorządu Miasta Oleśnicy w kadencji 2007 2010.
V/32/2007 23.02.2007 przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Mieście Oleśnicy oraz powierzenia ustalania zasad odpłatności za przejazdy środkami tej komunikacji organowi wykonawczemu Miasta Oleśnicy.
V/31/2007 23.02.2007 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy.
IV/30/2007 26.01.2007 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Zmiana uchwały RM z dn. 23.02.2007 nr V/38/2007

IV/29/2007 26.01.2007 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
IV/28/2007 26.01.2007 nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
IV/27/2007 26.01.2007 zmian statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Mikołaja Reja w Oleśnicy.
IV/26/2007 26.01.2007 zmiany uchwały nr III/11/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.12.2006 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
IV/25/2007 26.01.2007 ustalenia regulminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom ...
IV/24/2007 26.01.2007 zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
IV/23/2007 26.01.2007 zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
IV/22/2007 26.01.2007 zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
IV/21/2007 26.01.2007 zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy.
IV/20/2007 26.01.2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
IV/19/2007 26.01.2007 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
IV/18/2007 26.01.2007 obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Oleśnicy.
IV/17/2007 26.01.2007 opłaty targowej.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012