bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plNABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSP. DO PROWADZENIA SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA...


Oleśnica, dnia 18.11.2009 r.


OR.1110-9/2009
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor do prowadzenia spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią


3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, tj.: ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458); Statutu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2003 r. ze zm.; Statutu Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr XLII/327/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30.06.2006 r.; Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Zarządzeniem Nr 48/V/2009 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.02.2009 r. ze zm.

4. Zadania wykonywane m.in. na ww. stanowisku:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
b) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
c) wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
d) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku na prowadzącego instalację prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w ramach tego funduszu sporządzanie projektu zestawień przychodów i wydatków,
g) przeprowadzanie wizji i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
h) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo – krajobrazowego,
i) wydawanie postanowień opiniujących programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, wytwarzania odpadów,
j) przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu wykonawczego gminy,
k) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia,
l) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochrona zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
m) prowadzenie spraw dotyczących korzystania przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości
n) prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
na podstawie przepisów określonych w:
- ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 ze zm.)
- ustawie prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm.)
- ustawie o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 ze zm.)
- ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 ze zm.)
- ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.)
- ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny wraz z wnioskiem o zatrudnienie na ww. stanowisku,
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności.

6. termin i miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek- Ratusz
56-400 Oleśnica
w terminie do dnia 30.11.2009 r.

Szczegółowych informacji na temat ww. stanowiska można uzyskać:
1) u Sekretarza Miasta Oleśnicy: tel. (071) 798-21-10,pokój nr 107 (I piętro - nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,
2) u Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: tel. (071) 798-21-50, pokój 104 (I piętro – nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,


Informacje dodatkowe:
1. Umowa o pracę z osobą, która wygra konkurs na stanowisko Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy.
2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Oleśnicy; ul. Rynek –Ratusz; 56-400 Oleśnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora do prowadzenia spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy”. (Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012