bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plNABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. GOSP. PRZESTRZENNEJ W WYDZ. AB


Oleśnica, dnia 12.10.2009 r.

OR.1110-7/2009
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica

1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe: architektoniczne, urbanistyczne lub budowlane,
d) posiadanie uprawnień architektonicznych lub urbanistycznych upoważniających do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
e) wykazanie się doświadczeniem w sporządzaniu projektów decyzji wymienionych w pkt d,
f) wykazanie się doświadczeniem w zakresie uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią
i) co najmniej 3 letni staż pracy,

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, tj.: ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458); Statutu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2003 r. ze zm.; Statutu Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr XLII/327/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30.06.2006 r.; Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Zarządzeniem Nr 48/V/2009 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.02.2009 r. ze zm.

4. Zadania wykonywane na ww. stanowisku:
1) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:
- korespondencja, uzgodnienia,
- analiza dokumentów, koordynacja prac związanych z umowami na sporządzanie analiz i
projektów decyzji o warunkach zabudowy – sprawdzanie, przygotowanie i przekazywanie
wniosków projektantom oraz przyjmowanie opracowań zgodnie z zawartymi umowami,
- opracowanie analiz wniosków i projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- potwierdzanie uprawomocnienia decyzji,
- rejestr decyzji
dla inwestycji polegających na budowie i rozbudowie budynków w szczególności usługowych, zakładów itp.

2) Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:
- korespondencja, uzgodnienia,
- analiza dokumentów, koordynacja prac związanych z umowami na sporządzanie analiz i
projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego– sprawdzanie, przygotowanie
i przekazywanie wniosków projektantom oraz przyjmowanie opracowań zgodnie z zawartymi
umowami,
- opracowanie analiz wniosków i projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- potwierdzanie uprawomocnienia decyzji,
- rejestr decyzji.
3) Prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydanych przez inne organy, a dotyczące zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
4) Prowadzenie rejestru decyzji wydanych przez inne organy dotyczące nieruchomości na terenie Miasta (np. wydawane przez Inspektora Sanitarnego, Inspektora Nadzoru Budowlanego itp.).
5) Uczestniczenie w ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.
6) Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.
7) Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta.
8) Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wstępnego podziału nieruchomości.
9) Opiniowanie lokalizacji kiosków i ogródków letnich.
10) Udział w komisjach przetargowych i konkursowych, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza.
11) Prowadzenie statystyki sprawozdawczej w zakresie prowadzonych spraw.


5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny wraz z wnioskiem o zatrudnienie na ww. stanowisku,
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności.


6. termin i miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek- Ratusz
56-400 Oleśnica

w terminie do dnia 23.10.2009 r.

Szczegółowych informacji na temat ww. stanowiska można uzyskać:
1) u Sekretarza Miasta Oleśnicy: tel. (071) 798-21-10,pokój nr 107 (I piętro - nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,
2) u Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji tel. (071) 798-21-60, pokój 311 (III piętro – nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,

Informacje dodatkowe:
1. Umowa o pracę z osobą, która wygra konkurs na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy.
2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Oleśnicy; ul. Rynek –Ratusz; 56-400 Oleśnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji”. (Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012