bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plI-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy ul. gen. J. Hallera


burmistrz
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:
I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy ul. gen. J. Hallera 21:
- działka gruntu nr 64 AM 52, częściowo zabudowana parterowym budynkiem dawnej pralni chemicznej przeznaczonej z uwagi na bardzo słaby stan techniczny do rozbiórki,
- powierzchnia gruntu 474 m2,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 1/2008 z dnia 11 stycznia 2008r. o warunkach zabudowy powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z częścią usługową wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi
- nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej nr 42039,
- cena nieruchomości wynosi 110.494,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote),
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- przez działkę nr 64 AM 52 przebiega sieć kanalizacji wodociągowej wA 50 oraz sieć energetyczna,
- teren uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, sieć ciepłowniczą,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 15.000 ,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze. zm.).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 03 lipca 2008 r. o godz. 1100 (w sali nr 5 obok Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy ).

Najpóźniej do dnia 27 czerwca 2008r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie , opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012