bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE NR 7/2007


OGŁOSZENIE NR 7/2007
BURMISTRZA OLEŚNICY
Z DNIA 13-12-2007

O KONKURSIE NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWĄ W SZACHACH, UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM OLEŚNICY UDZIAŁU W ZAWODACH
Na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania pn.
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA W SZACHACH ,UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM OLEŚNICY UDZIAŁU W ZAWODACH

1.Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 3000zł
(słownie: trzy tysiące złotych)
2.Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z:
działalnością szkoleniową w szachach oraz umożliwieniem udziału mieszkańcom Oleśnicy w zawodach i rozgrywkach z tej dyscypliny sportu
organizacja imprez sportowych dla mieszkańców przy współpracy z MOKiS.
zorganizowanie otwartych mistrzostw Oleśnicy w tej dyscyplinie sportu
3.Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
4.Zasady przyznawania dotacji : kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.
5.Termin realizacji zadania : 2008 rok.
6.Warunki realizacji zadania:
miejsce wykonania usługi : Miasto Oleśnica
umieszczanie materiałów promujących Miasto na materiałach reklamowych i informacyjnych wydawanych przez oferenta
wskazane angażowanie mieszkańców Oleśnicy w realizację zadania
7.Kompletne oferty zawierające informacje, o których mowa w art. 14 ustawy należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 264, poz.2207) w zaklejonych kopertach w terminie do 15-01-2008 w punkcie informacyjnym lub sekretariacie Urzędu Miasta Oleśnicy. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę oraz nazwę konkursu, na który jest składana.
8.Rozpatrzenie ofert przez Burmistrza nastąpi w terminie do 17-01-2008, w terminie do 18-01-2008 oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
9.W 2007 r z budżetu miasta przekazano dotację 2 200 zł.
10.Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria :
1)Złożenie poprawnie sporządzonego sprawozdania z realizacji zadania za rok 2007
2)analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków
3)ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji
4)ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztów własnych
5)możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.

Burmistrz Oleśnicy


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012