bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUchwały Rady Miasta Oleśnicy 2009-2010III/19/2010 21.12.2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2011
III/18/2010 21.12.2010 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/17/2010 21.12.2010 zmian budżetu na 2010 rok
Załączniki 1-6 do Uchwały.

III/16/2010 21.12.2010 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

III/15/2010 21.12.2010 przejęcia pojazdów na własność Miasta Oleśnicy
III/14/2010 21.12.2010 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy
III/13/2010 21.12.2010 skargi firmy Handlex Sp. z o.o. na uchwałę w spr. opłaty targowej
III/12/2010 21.12.2010 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Załączniki 1-3 do Uchwały.

III/11/2010 21.12.2010 uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2011 rok
Załączniki 1-10 do Uchwały.

II/10/2010 03.12.2010 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy
II/9/2010 03.12.2010 obsadzenia wygasłego mandatu Radnego w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Oleśnicy
II/8/2010 03.12.2010 obsadzenia wygasłego mandatu Radnego w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Oleśnicy
II/7/2010 03.12.2010 obsadzenia wygasłego mandatu Radnego w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Oleśnicy
I/6/2010 29.11.2010 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
I/5/2010 29.11.2010 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
I/4/2010 29.11.2010 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
I/3/2010 29.11.2010 wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy
I/2/2010 29.11.2010 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Oleśnicy
I/1/2010 29.11.2010 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy
LIII/314/2010 10.11.2010 zmian budżetu na 2010 rok
Załączniki 1-6 do Uchwały.

LIII/313/2010 10.11.2010 regulaminu konsultacji z rganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Załącznik do Uchwały.

LII/312/2010 29.10.2010 skargi Państwa Renaty i Zenona Łobacz na uchwałę nr XLIX/289/2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
LII/311/2010 29.10.2010 wezwania do usunięcia naruszenia prawa
LII/310/2010 29.10.2010 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Ludwikowskiej
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

LII/309/2010 29.10.2010 programu współpracy miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Załącznik do Uchwały.

LII/308/2010 29.10.2010 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Oleśnicy w roku 2011.
LII/307/2010 29.10.2010 zmiany Regulaminu Straży Miejskiej Oleśnicy
LII/306/2010 29.10.2010 zmian budżetu na 2010 rok
Załączniki 1-6 do Uchwały.

LI/305/2010 30.09.2010 zaliczenia dróg w obszarze miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych
LI/304/2010 30.09.2010 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
LI/303/2010 30.09.2010 opłaty targowej
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

LI/302/2010 30.09.2010 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli ...
LI/301/2010 30.09.2010 zmiany uchwały nr XXXVII/229/2009 w spr. wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy...
LI/300/2010 30.09.2010 regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Załącznik do Uchwały.

LI/299/2010 30.09.2010 wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz MOKiS w Oleśnicy prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości
LI/298/2010 30.09.2010 zmian budżetu na 2010 rok
Załączniki do Uchwały.

LI/297/2010 30.09.2010 przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy
Załącznik do Uchwały.

L/296/2010 06.09.2010 zmian budżetu na 2010 rok
Załączniki do Uchwały.

L/295/2010 06.09.2010 przystąpienia przez Miasto Oleśnica do spółki INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie oraz wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Oleśnicę udziału do tejże spółki
XLIX/294/2010 30.08.2010 zmiany uchwały nr XXXVII/228/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji...
XLIX/293/2010 30.08.2010 zmiany uchwały nr XXIX/182/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat...
XLIX/292/2010 30.08.2010 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy...
XLIX/291/2010 30.08.2010 określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica...
XLIX/290/2010 30.08.2010 przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica.
XLIX/289/2010 30.08.2010 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
XLIX/288/2010 30.08.2010 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Dobroszyckiej i Wielkopolnej.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały (mapa).

Załącznik nr 5 do Uchwały.

Załącznik nr 6 do Uchwały.

Załącznik nr 7 do Uchwały.

XLIX/287/2010 30.08.2010 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Wielkopolnej - Kusocińskiego.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XLIX/286/2010 30.08.2010 wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz MOKiS w Oleśnicy prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
XLIX/285/2010 30.08.2010 skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XLV/274/2010 w sprawie ustanowienia specjalnej Nagrody Miasta Oleśnicy z okazji jubileuszu XX-lecia Samorządu terytorialnego w Polsce.
Załącznik do Uchwały.

XLIX/284/2010 30.08.2010 zmian budżetu na 2010 rok
Załączniki od 1 do 8 do Uchwały.

XLVIII/283/2010 28.06.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
Załączniki od 1 do 10 do Uchwały.

XLVIII/282/2010 28.06.2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Południową, granicą południową miasta Oleśnica i linią kolejową Oleśnica-Kluczbork w Oleśnicy.
Uzasadnienie do Uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

XLVIII/281/2010 28.06.2010 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulicy Mikołajczyka
XLVIII/280/2010 28.06.2010 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności ...
XLVIII/279/2010 28.06.2010 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ...
XLVI/278/2010 25.05.2010 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
XLVI/277/2010 25.05.2010 przejęcia pojazdów na własność Miasta Oleśnica.
XLVI/276/2010 25.05.2010 przyznania Nagrody Miasta Oleśnicy w roku 2010.
XLVI/275/2010 25.05.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
Załączniki od 1 do 4 do Uchwały.

XLV/274/2010 29.04.2010 ustanowienia specjalnej Nagrody Miasta Oleśnicy z okazji jubileuszu XX-lecia Samorządu terytorialnego w Polsce.
XLV/273/2010 29.04.2010 zmian w podziale na stałe obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Załącznik do Uchwały.

XLV/272/2010 29.04.2010 utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
XLV/271/2010 29.04.2010 zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
Załącznik do Uchwały.

XLV/270/2010 29.04.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
Załączniki od 1 do 6 do Uchwały.

XLV/269/2010 29.04.2010 zmiany uchwały nr XXVI/212/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zasad udzielania bonifikat.
XLV/268/2010 29.04.2010 zmiany uchwały nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.
XLV/267/2010 29.04.2010 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy.
XLIII/266/2010 30.03.2010 wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
XLIII/265/2010 30.03.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
XLIII/264/2010 30.03.2010 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy.
XLIII/263/2010 30.03.2010 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Oleśnicy.
XLIII/262/2010 30.03.2010 nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Oleśnica a Gminą Wieluń.
XLII/261/2010 26.02.2010 zmian budżetu na 2010 rok.
XLII/260/2010 26.02.2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic M. Kopernika i Podchorążych w Oleśnicy.
XLII/259/2010 26.02.2010 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
XLII/258/2010 26.02.2010 zmiany uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.
XLII/257/2010 26.02.2010 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
XLI/256/2010 29.01.2010 zmiany uchwały nr V/41/2007 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie częściowego refinansowania nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych.
XLI/255/2010 29.01.2010 wymagań jakie powinien spełaniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Oleśnicy.
XLI/254/2010 29.01.2010 wprowadzenia zakazów w odniesieniu do pomnika przyrody.
XL/253/2009 22.12.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XL/252/2009 22.12.2009 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

XL/251/2009 22.12.2009 zmiany Uchwały nr XXVIII/217/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Oleśnicy, zasad i trybu jej przyznawania.
XL/250/2009 22.12.2009 wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
XL/249/2009 22.12.2009 emisji obligacji Miasta Oleśnicy oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
XL/248/2009 22.12.2009 zmiany Uchwały nr XXXIX/241/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Załącznik do Uchwały.

XL/247/2009 22.12.2009 budżetu Miasta Oleśnicy na 2010 rok.
Załączniki od nr 1 do nr 13 do Uchwały.

XXXIX/246/2009 27.11.2009 skargi pana Wojciecha Fornala na działalność Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XXXIX/245/2009 27.11.2009 stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Burmistrza Miasta Oleśnicy - Jana Bronsia.
XXXIX/244/2009 27.11.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXIX/243/2009 27.11.2009 opłaty targowej.
XXXIX/242/2009 27.11.2009 opłaty od posiadania psów.
XXXIX/241/2009 27.11.2009 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXIX/240/2009 27.11.2009 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
XXXIX/239/2009 27.11.2009 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Załącznik do Uchwały.

XXXIX/238/2009 27.11.2009 Programu współpracy Miasta Oleśnicy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Załącznik do Uchwały.

XXXIX/237/2009 27.11.2009 zmiany uchwały nr XXXV/212/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXVIII/236/2009 29.10.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXVIII/235/2009 29.10.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Kosynierów, Glinianej i Dabrowskiego w Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXVIII/234/2009 29.10.2009 powołania składu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
XXXVIII/233/2009 29.10.2009 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Załącznik do Uchwały.

XXXVIII/232/2009 29.10.2009 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Oleśnicy w roku 2010.
XXXVII/231/2009 29.09.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXVII/230/2009 29.09.2009 zmiany Uchwały Nr XIX/132/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów.
XXXVII/229/2009 29.09.2009 wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
Załącznik do Uchwały.

XXXVII/228/2009 29.09.2009 trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Oleśnicy przez osoby fizyczne i prawne.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXVII/227/2009 29.09.2009 zmiany Uchwały Nr XIX/133/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez m. Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów.
XXXVII/226/2009 29.09.2009 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
XXXVII/225/2009 29.09.2009 uchylenia Uchwały Nr IV/24/98 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 22.12.1998r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy.
XXXVII/224/2009 29.09.2009 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Miasta Oleśnicy.
XXXVII/223/2009 29.09.2009 aktualności studium i planów miejscowych obowiązujących na terenie Miasta Oleśnicy.
Załącznik do Uchwały.

XXXVI/222/2009 28.08.2009 zmiany Uchwały nr XXXV/212/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica.
XXXVI/221/2009 28.08.2009 zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
Załącznik do Uchwały.

XXXVI/220/2009 28.08.2009 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXVI/219/2009 28.08.2009 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Oleśnicy.
Załącznik do Uchwały.

XXXVI/218/2009 28.08.2009 nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Oleśnicy.
XXXVI/217/2009 28.08.2009 zmiany Uchwały V/32/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Oleśnicy.
XXXVI/216/2009 28.08.2009 zmiany uchwały nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy.
XXXVI/215/2009 28.08.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Osiedle i Stawowej w Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXVI/214/2009 28.08.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXV/213/2009 25.06.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXV/212/2009 25.06.2009 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica.
Załącznik do Uchwały.

XXXV/211/2009 25.06.2009 wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XXXIII/210/2009 26.05.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXIII/209/2009 26.05.2009 przystąpienia Miasta Oleśnicy do Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna.
XXXIII/208/2009 26.05.2009 wyrażenia opinii na temat prozpozycji wyznaczenia w części miasta Oleśnicy nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000.
XXXIII/207/2009 26.05.2009 o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Stawowej.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

Załącznik nr 4 do Uchwały.

Załącznik nr 5 do Uchwały.

Załącznik nr 6 do Uchwały.

Załącznik nr 7 do Uchwały.

XXXIII/206/2009 26.05.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Południowejni Osada Bystre w Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXIII/205/2009 26.05.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXIII/204/2009 26.05.2009 przyznania Nagrody Miasta Oleśnicy w roku 2009.
XXXII/203/2009 29.04.2009 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy.
XXXII/202/2009 29.04.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXII/201/2009 29.04.2009 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy.
XXXII/200/2009 29.04.2009 określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XXXII/199/2009 29.04.2009 zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XIV/102/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Załącznik do Uchwały.

XXXII/198/2009 29.04.2009 przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXII/197/2009 29.04.2009 udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży.
XXXII/196/2009 29.04.2009 zmiany uchwały nr XXVI/212/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zasad udzielania bonifikat.
XXXII/195/2009 29.04.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXII/194/2009 29.04.2009 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXXI/193/2009 27.03.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXXI/192/2009 27.03.2009 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
XXXI/191/2009 27.03.2009 dostosowania opisu granic obwodów głosowania miasta Oleśnicy do stanu faktycznego.
XXXI/190/2009 27.03.2009 dostosowania opisu granic okręgów wyborczych miasta Oleśnicy do stanu faktycznego.
XXXI/189/2009 27.03.2009 zmiany uchwały nr XIX/133/2008 Rady Miasta Oleśnicy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Oleśnicę oraz określenia granic ich obwodów.
XXX/188/2009 27.02.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXX/187/2009 27.02.2009 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica.
Załącznik do Uchwały.

XXIX/186/2009 30.01.2009 zabezpieczenia w formie weksla in blanco środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w ramach Programu Blisko Boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Oleśnicy.
XXIX/185/2009 30.01.2009 zmian budżetu na 2009 rok.
XXIX/184/2009 30.01.2009 ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy.
Załącznik nr 1 do Uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały.

Załącznik nr 3 do Uchwały.

XXIX/183/2009 30.01.2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Południową, granicą południową miasta Oleśnica i linią kolejową Oleśnica-Kluczbork w Oleśnicy.
Załącznik do Uchwały.

XXIX/182/2009 30.01.2009 ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica.
XXIX/181/2009 30.01.2009 upoważnienia Dyrektora Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
XXIX/180/2009 30.01.2009 upowaznienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012