Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/735/-1/53/

Oświadczenie majątkowe - Waldemar Zarębski - Prezes Zarządu Miejskiej Gospodarki Komunalnej SpółkaI.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 95.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.750 EUR
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: 200 m2 o wartości: nieokreślona tytuł prawny: własność, wspólnota małżeńska (spadek)
2. Mieszkanie o powierzchni: 1) 38 m2, 2) 34 m2, 3) 50% mieszkania 50 m2 o wartości: 1) 75.000 zł 2) 75.000 zł, 3) 31.300 zł tytuł prawny: 1) spółdzielcze własnościowe, 2)własnościowe, 3) własnościowe ( spadek)
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 1/3 gruntu o pow. całkowitej ok. 1700 m2, na której stoi dom ( poz. II pkt. 1)
o wartości: nieokreślona (spadek)
tytuł prawny: grunt w użytkowaniu wieczystym, w trakcie przekształcania na własność – czeka na wpis do ksiąg wieczystych
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 17
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): grudzień 1991 r.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 95.400,00 zł.
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: wynajem mieszkania- dochód 6.000,00 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): TOYOTA CARINA E 1995 r. ; FIAT PUNTO 1,1 1998 r.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |