Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/536/-1/8/

KontroleWykonanie zaleceń pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego RIO nr WK.WR.40.13.2015.423

Protokół WK.60/423/K-13/15 kontroli gospodarki finansowej Gminy Miasto Oleśnica przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy przez RIO we Wrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2014 r.

Pismo informujące o kontroli przeprowadzonej przez RIO w MOKiS w Oleśnicy.

Zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w dniu 9 maja 2014 r.w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Oleśnicy.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w okresie 05-27.03.2014 r. w zakresie - Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych - etap II.

Informacja pokontrolna z Kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rrkreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicu z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych - Etap II.

Wystąpienie pokontrolne w zakresie wydawania, odmowy wydania, wygaszenia, cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych - wydawania zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z realizacji projektu:Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z realizacji zadania: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnicy.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej w dniu 12.06.2013 r. kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy.(plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Oleśnicy w przedmiocie wykonywania zadań zgodnie z ustawowo uregulowanymi uprawnieniami z dnia 26.09.2013r.(plik PDF)

Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach 26-28.03.2013 r. w siedzibie Straży Miejskiej Oleśnicy.(plik PDF)

Protokół kontroli problemowej Urzędu Miasta Oleśnicy - Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 12.06.2013 r.(plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-KF.431.24.2013 z dnia 12.08.2013 r.(plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-KE.3.2013.MK z dnia 07.08.2013 r.(plik PDF)

Projekt wystąpienia pokontrolnegoNK-KE.431.3.2013.MK (plik PDF)

Stanowisko i informacja pokontrolna - dot. ptojektu nr RPDS.09.01.00-02-021/12-01 z dnia 13.05.2013 r. (plik PDF)

Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach 26-28 marca 2013 r. w siedzibie Straży Miejskiej Oleśnicy z siedzibą: ul. Kościelna 3, 56-400 Oleśnica (plik PDF)

Stanowisko oraz informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.: Renowacja stawów miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12 b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych(plik PDF)

Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu z czynności przeprowadzonych w okresie 22, 25, 27 lutego, 05, 08 i 16 kwietnia 2013 r. w zakresie projektu: Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych (plik PDF)

Informacja pokontrolna z Kontroli projektu pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnicy - lodowiska z funkcją kortów, zapleczem socjalnym i fitness oraz przebudowa i rozbudowa basenu wraz z zagospodarowaniem terenu (plik PDF)

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Urzędzie Miasta Oleśnicy (plik PDF)

Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E-Miasto (plik PDF)

Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług:e-Urząd II etap(plik PDF)

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (plik PDF)

Projekt wystąpienia pokontrolnego, dot. prawidłowości realizacji zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (plik PDF)

Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Oleśnicy. (plik PDF)

Dokumentacja dotycząca zakupu samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Oleśnicy. (plik PDF)

Protokół z czynności przeprowadzonych w dniach 12-14,16.06.2012r. w zakresie projektu E-OŚwiata. (plik PDF)

Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy kontroli w okresie od 15.09 do 21.11.2011 r. (plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu dot. realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy. (plik PDF)

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Oleśnicy przeprowadzonej przez inspektorów RIO we Wrocławiu. (plik PDF)

Protokół z kontroli problemowej dot. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. (plik PDF)

Informacja pokontrolna z kontroli w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu -budowa basenu krytego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy. (plik PDF)

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta w Oleśnicy przeprowadzonej w dniu 21.03.2011 r. (plik PDF)

Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta w Oleśnicy przeprowadzonej w dniu 21.03.2011 r. (plik PDF)

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Radzie Miasta Oleśnicy w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz wyjaśnienia do protokołu(plik PDF)

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy z zakresu irganizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków praz prowadzenia zbioru przepisów gminnych oraz wyjaśnienia do protokołu (plik PDF)

Sprawozdanie z kontroli lokali wyborczych przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych przeprowadzonej w dniu 25 sierpnia 2010r. (plik PDF)

Protokół z przeprowadzonej kontrli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy z dnia12.10.2010 r.(plik PDF

informacja z przeprowadzonej kontroli sali widowiskowej(plik PDF

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnica, dotyczącej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej(plik PDF

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej przez DUW we Wrocławiu kontroli problemowej dotyczącej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej(plik PDF

Protokół z przeprowadzonej przez ZUS we Wrocławiu kontroli płatnika składek - Urzędu Miasta Oleśnicy(plik PDF

Protokół z kontroli problemowej projektu - Moje Boisko-Orlik 2012(plik PDF

Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy(plik PDF

Sprawozdanie ze sprawdzenia sposobu realizacji zadań i obowiązków prawnych wykonywanychg przez Straż Miejską w Oleśnicy(plik PDF

Protokół z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy kontroli przez inspektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 21-30.09.2009 r.(plik PDF)

Protokół z przeprowadzonej przez ZUS w Oleśnicy kontroli w dniach 30.07-14.08.2009 r. (plik PDF)

Aneks do protokołu z przeprowadzonej przez ZUS w Oleśnicy kontroli w dniach 30.07-14.08.2009 r. (plik PDF)

Wnioski pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez RIO w o okresie od 12.02 do 04.03.2009 r. (plik PDF)

Odpowiedź na wnioski z przeprowadzonej przez RIO kontroli w okresie od 12.02. do 04.03.2009 r.(plik PDF)

Protokół z Kontroli RIO (plik PDF)

Protokół z Kontroli Archiwum (plik PDF)

Kontrola z zakresu organizacji (plik PDF)

Kontrola gospodarki finansowej gminy Miejsckie Oleśnica (plik PDF)

Kontrola realizacji działań obronnych (plik PDF)

Informacja pokontrolna z 14 lutego 2007 r. (plik PDF)

Informacja pokontrolna - kotłownia SP6 (plik PDF)

Informacja pokontrolna - basen kryty (plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne NIK 15 listopada 2006 r. (plik PDF)

Regionalna Izba Obrachunkowa - lipiec 2003

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w 2002 roku (plik PDF 2,77 MB)

Protokół kontroli archiwum: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5Protokół Kontroli NIK (plik PDF 8 MB)

Wystapienie pokontrolne NIK (plik PDF 0,9 MB)

Kontrola gospodarki finansowej
Protokół z kontroli realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW (plik PDF)
Protokół kontroli w zakresie koncesji alkoholowych (plik PDF)
Protokół kontroli z realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW (plik PDF)
Zalecenia pokontrolne z kontroli ewidencji ludności i dowodów osobistych (plik PDF)
Protokół z kontroli rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (plik PDF)


| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |