Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/5120/-1/56/

ZP/PN/12/2015Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej wOleśnica, dnia 09.09.2015 r.


AB.2712.12.34.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Szybowcowej w Oleśnicy; ZP/PN/12/2015”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Burmistrz Miasta Oleśnicy, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego jw.

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – oferty w kolejności złożenia, cena ofertowa, oraz liczba punktów przyznana w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (95%), okres gwarancji, liczba punktów w kryterium – gwarancja na pełny zakres wykonanych robót (5%)
Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa (PLN) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa (95%) Gwarancja (lata) Liczba punktów w kryterium – gwarancja (5%) Łączna liczba pkt.
ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica 552 270 72,78 5 3 75,78
FIRMA TRANSPORTOWO-SPRZETOWA GRZYB ARTURul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica 423 120 95 8 5 100,00
EL-SAN-BUD ADAM JASKUŁA I WSPÓLNICYul. Fabryczna 27-29, 55-220 Jelcz Laskowice 539 460,62 74,51 5 3 77,51
"TOM TRANS" Tomasz Walczakul. Energetyczna 2-2a56-400 Oleśnica 454 126,93 88,51 5 3 91,51
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKAul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica 361 347,71 0 5 0 0
oferta odrzucona
Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drog. BIOBUD Jerzy Schabikowski;Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica 439 747,84 91,41 5 3 94,41

2. Zamawiający odrzucił ofertę nr 5: firmy PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKAul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica – na podstawie 90 ust. 3 ustawy.

Uzasadnienie:
Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, bowiem cena oferty jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia. Wykonawca złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnienia, z których wynika, że cena oferty została błędnie skalkulowana. Należy zatem uznać, że wypełnione zostały przesłanki zastosowania art. 90 ust. 3 ustawy, bowiem złożone wyjaśnienia potwierdzają, że cena oferty jest nierealna i nie jest możliwe wykonanie zamówienia za kwotę podaną na formularzu ofertowym. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił ofertą na podstawie w/w art. ustawy

3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2: FIRMA TRANSPORTOWO-SPRZETOWA GRZYB ARTUR, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica, cena ofertowa – 423 120,00 PLN, gwarancja – 8 lat, łączna ilość punktów – 100,00; oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.
4. Umowa może zostać zawarta od dnia 16.09.2015 r. – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 16.09.2015 r. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym przed jej zawarciem, celem ustalenia szczegółów, w tym kwestii wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z up. Burmistrza – Jarosław Sadowski – Z-ca Burmistrza


/-/

Otrzymują:
1) ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica; kuculyma@onet.pl 2) FTS Artur Grzyb, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica; artur.grzyb@post.pl
3) EL-SAN-BUD ADAM JASKUŁA I WSPÓLNICYul. Fabryczna 27-29, 55-220 Jelcz Laskowice; el-san-bud@o2.pl
4) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica; biuro@piwios.pl
5) „TOM TRANS” Tomasz Walczak, ul. Energetyczna 2-2a, 56-400 Oleśnica; biuro@tomtrans.oca.pl 6) Firma 90Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drog. BIOBUD Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica; biobud@op.pl
7) Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/ ; http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ tablica ogłoszeń
8) AB-ZP a/
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |