Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/5116/-1/56/

Zawarcie umowy-ZP/PN/11/2015-Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcjiOleśnica: Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych dla potrzeb Miasta Oleśnicy, dla trzech różnych zadań projektowych; ZP/PN/11/2015
Numer ogłoszenia: 223356 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191318 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, STWiOR oraz koncepcji technicznych dla potrzeb Miasta Oleśnicy, dla trzech różnych zadań projektowych; ZP/PN/11/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na sporządzenie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz koncepcji technicznych dla potrzeb Miasta Oleśnicy dla 3 różnych zadań projektowych. Zadanie 1 pn.: Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek położonych pomiędzy ulicami Wielkopolną - W. Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentową w Oleśnicy wraz z koncepcją drogi z kanalizacją deszczową i oświetleniem: W ramach zadania nr 1 należy wykonać: 1. projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek położonych w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej w Oleśnicy. Szacunkowa długość rurociągów wodociągowych głównych wynosi ok. 3.860 m oraz kolektorów sanitarnych również ok. 3.860 m. Ilość działek do których należy zaprojektować przykanaliki sanitarne oraz wodociągowe to 194 szt. Szacunkowa ich długość 2 x 1152 m. Wykaz działek oraz wyrys z mapy ewidencji w załączeniu. Ponadto w załączeniu warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz do kanalizacji sanitarnej wydane przez Miejską Gospodarkę Komunalną w dniu 19 marca 2015 r. 2. Jako oddzielne opracowania: 2.1 koncepcja dróg z podaną niweletą oraz profilami podłużnymi w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej, szacunkowa długość dróg ok. 3.860 m, powierzchnia ok. 46.610 m2, 2.2 koncepcja kanalizacji deszczowej (bez przykanalików deszczowych do poszczególnych posesji) wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, celem odprowadzenia wód opadowych z działek położonych w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej do rzeki Oleśnicy. Szacunkowa długość sieci wynosi ok. 3.860 m + 500 m, celem włączenia jej do rzeki Oleśnica, określenie zlewni, ilości oprowadzanych wód opadowych oraz średnic kolektorów deszczowych, 2.3 koncepcja oświetlenia drogowego dla działek położonych w rejonie ulic Wielkopolnej - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentowej w Oleśnicy w zakresie położenia linii kablowej wraz z rozmieszczeniem latarni. Należy również sporządzić schemat jednobiegunowy oświetlenia terenu i załączyć do koncepcji. Zasilanie oświetlenia drogowego - ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na działce nr 6.130 na skrzyżowaniu ulic Wielkopolnej i Bursztynowej. Szacunkowa długość linii kablowej wynosi ok. 4.510 m. Ponadto załącza się wytyczne Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy dla sporządzenia projektu uzbrojenia terenu na osiedlu pomiędzy ulicami Wielkopolną - Rutkiewicz - Kusocińskiego - Diamentową z dnia 24.03.2015 r. Zadanie 2 pn.: Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z oświetleniem drogowym w ul. W. Rutkiewicz oraz części ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. W. Rutkiewicz w Oleśnicy: W ramach zadania nr 2 należy wykonać: Projekt budowlano - wykonawczy drogi o szerokości 6,0 m o nawierzchni utwardzonej bitumicznej z oświetleniem drogowym w ul. Wandy Rutkiewicz oraz części ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. W. Rutkiewicz w Oleśnicy wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej na przyległe działki oraz ścieżką pieszą o szerokości 1,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, przyległą do granicy posesji i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym przy pasie zieleni od strony jezdni. Szacunkowa długość projektowanej drogi to ok. 450 m + 140 m. Łączna powierzchnia wynosi ok. 6.800 m2. Długość linii oświetlenia drogowego to ok. 590 m. Zadanie 3 pn.: Sporządzenie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych drogi o nawierzchni utwardzonej w ul. Łasaka na odcinku od ul. Malinowskiego do granicy z działką nr 21.110 przed ul. Psujka w Oleśnicy: W ramach zadania nr 3 należy wykonać: Projekt budowlano - wykonawczy drogi o nawierzchni utwardzonej bitumicznej w części ul. Łasaka pomiędzy ul. Malinowskiego (od istniejącej nawierzchni z kostki betonowej) a ul. Psujka (do granicy działki nr 21.110) w Oleśnicy wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej na przyległe działki o numerach 21.104, 21.105, 45.20/2 i skrzyżowaniem z drogą nr 15 KD-D - wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (działka drogowa nr 45.20/3). Analogicznie jak na istniejącym odcinku ul. Łasaka pomiędzy ul. Wielkopolną i ul. Malinowskiego, po obu stronach jezdni należy zaprojektować utwardzenie z kostki przyległe do granicy posesji: przy czym z jednej strony o szerokości 2,0 m z niefazowanej kostki betonowej w kolorze czerwonym - jako ścieżka rowerowa a z drugiej strony o szerokości 1,5 m z kostki w kolorze szarym - jako chodnik. Szacunkowa długość drogi wynosi ok. 66 m, szerokość 5,0 m. Ponadto należy zaprojektować przykanaliki deszczowe do każdej przyległej posesji z włączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze. W cenie oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej ponadto należy uwzględnić, dla każdego zadania osobno: - złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę, - koszt wykonania 6 egzemplarzy projektu budowlanego, - koszt wykonania 6 egzemplarzy projektu wykonawczego dla każdej branży oddzielnie, - koszt sporządzenia map do celów projektowych oraz wypis i wyrys z map ewidencji gruntów, - koszt sporządzenia badań geologicznych, - koszt sporządzenia operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zadanie 1), - koszt sporządzenia przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich z podziałem dla każdej branży oddzielnie, - koszt sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - koszt sporządzenia projektów organizacji ruchu na czas realizacji robót (zadanie 1, 2 i 3) oraz organizacji docelowej (zadanie 2 i 3), - koszt sporządzenia opinii dendrologicznej i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, w przypadku konieczności dokonania wycinki drzew, - wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do prowadzenia prac (ZUDP, Miejska Gospodarka Komunalna, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Zarząd Dróg Powiatowych, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, itp.). Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): przedmiot główny: kod CPV: 71322000-1..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
HAL-SAN Zakład Projektowy Zbigniew Halski, ul. Przyjaźni 4e/3, 53-030 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144560,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 140343,00
Oferta z najniższą ceną: 140343,00 / Oferta z najwyższą ceną: 237759,00
Waluta: PLN.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |