Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/5103/-1/56/

Udzielenie zamówienia-ZP/PN/10/2015-Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz zOleśnica: Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z wylotem do rzeki Oleśnica oraz zjazdu z drogi publicznej w ul. Wojska Polskiego na działkę nr 45.39/8 (po podziale 45.39/14)
Numer ogłoszenia: 186990 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181098 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z wylotem do rzeki Oleśnica oraz zjazdu z drogi publicznej w ul. Wojska Polskiego na działkę nr 45.39/8 (po podziale 45.39/14).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa odcinka kanału deszczowego w ul. Wojska Polskiego wraz z wylotem do rzeki Oleśnica oraz zjazdu z drogi publicznej w ul. Wojska Polskiego na działkę nr 45.39/8 (po podziale 45.39/14).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.23.00-6, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 Spółka Akcyjna, ul. Gen Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 494303,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 596196,95

Oferta z najniższą ceną: 596196,95 / Oferta z najwyższą ceną: 596196,95

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Roboty będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego udzielonego w trybie postępowania przetargowego (postępowanie ZP/PN/20/2014), nie można było ich przewidzieć na etapie tegoż postępowania, a udzielenie zamówienia innemu wykonawcy powodowałoby znaczne komplikacje organizacyjne, techniczne oraz wzrost kosztów wykonania obu zamówień. Konieczność wykonania prac wynikła z następujących przyczyn: W dniu 30.12.2014 r. do Miasta Oleśnicy wpłynęła decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr O-724/14 z dnia 17.12.2014 r. uchylająca zaskarżoną w całości decyzję o zezwolenie na realizację ww. inwestycji drogowej (objętej zakresem postępowania ZP/PN/20/2014), do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, co spowodowało całkowite wstrzymanie realizację robót budowlanych. Podstawą uchylenia decyzji przez Wojewodę był m.in. brak pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę istniejącego kolektora deszczowego przebiegającego wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz niejednoznaczne oznaczenie w projekcie zagospodarowania terenu linii rozgraniczających teren inwestycji, gdyż zaszła obawa, że teren objęty wydaną decyzją na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pokrywa się z terenem objętym wydanym wcześniej pozwoleniem na budowę zjazdu z ul. Wojska Polskiego na przyległą działkę prywatnej osoby, która złożyła odwołanie do Wojewody. Inwestor i Projektant nie mogli wiedzieć ani przewidzieć, że właściciel działki, przez którego teren biegnie kolektor deszczowy, do którego zaprojektowane zostało włączenie całego odcinka kanalizacji deszczowej z ul. Kusocińskiego, nagle wycofa się z własnego, pisemnego pozwolenia na przebudowę jego kolektora i wejście na jego teren. Ponadto Starostwo Powiatowe nie uwzględniło pokrywania się wydanego wcześniej pozwolenia na budowę na zjazd z ul. Wojska Polskiego na działkę, tego samego, prywatnego inwestora, z wydaną przez siebie nową decyzją nr 1/2014 z dnia 12.08.2014 r. pozwolenia na realizację inwestycji drogowej w ul. Kusocińskiego wraz z rondem w ul. Wojska Polskiego. Ponieważ obie ww. decyzje zaprojektowane zostały na działce będącej ul. Wojska Polskiego, Wojewoda, ze względu na niejednoznaczne oznaczenie w projekcie zagospodarowania terenu linii rozgraniczających teren inwestycji, uznał że mogą się one pokrywać, w związku z czym uchylił w całości wydaną później decyzję, czego Inwestor - Miasto Oleśnica, posiadając wydaną przez Starostwo Powiatowe decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, nie mogło przewidzieć. W związku z powyższym Miasto Oleśnica otrzymało od Starostwa Powiatowego w Oleśnicy postanowienie, w którym nakazano usunąć z projektu wszelkie niezgodności, tak aby można było wydać nową decyzję. Ze względu na problemy z przebudową istniejącego kolektora deszczowego biegnącego na terenie prywatnych właścicieli, którzy wycofali się ze wcześniej wyrażonej zgody na włączenie się do ww. kolektora, zaszła konieczność wykonania nowego odcinka kanalizacji deszczowej (wraz z separatorem i wylotem do rzeki Oleśnicy) w poboczu ulicy Wojska Polskiego, biegnącego po terenie będącym własnością Miasta Oleśnicy. W wyniku zmiany trasy przebiegu kolektora deszczowego, co prowadzi za sobą m.in. zmiany spadków na kanalizacji, czy rzędnych posadowienia studni oraz lokalizacji przykanalików deszczowych, zachodzi konieczność wykonania zarówno robót dodatkowych, wiązanych z wykonaniem nowo zaprojektowanych rozwiązań. W związku z powyższym należy uznać, że wypełnione są hipotezy przepisu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ppkt. a i b ustawy i Zamawiający może zastosować do przedmiotowego przypadku w/w przepisy ustawy.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |