Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/5099/-1/56/

Udzielenie zamówienia-ZP/PN/8/2015-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrOleśnica: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap II
Numer ogłoszenia: 185184 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141264 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap II. Obecnie na przedmiotowym terenie trwają zaawansowane roboty budowlane z I etapu realizacji inwestycji pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap I. W ramach umowy na roboty budowlane z dokumentacji projektowej, obejmującej cały zakres robót, w II etapie należy wykonać: 1. System kontroli wejścia/wyjścia (wykonano już okablowanie z odpowiednim zapasem kabla w I etapie). 2. Kontenery kas biletowych oraz bramki wejściowe od ul. Spacerowej. 3. Zabudowa szafek rozdzielczych kas (wykonano już okablowanie z odpowiednim zapasem kabla w I etapie). 4. Demontaż ogrodzenia betonowego od bramy wjazdowej od ul. Brzozowej do budynku na granicy działki (ok. 48 m) i ogrodzenia stalowego z wypełnieniem siatką za budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego (ok. 17,5 m), wg zał. nr 1 i 2 poniżej. Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem wywieźć i zutylizować oraz uzgodnić z właścicielami sąsiednich działek wejście na ich teren. 5. Demontaż ogrodzenia frontowego od ul. Brzozowej i Spacerowej z odzyskiem materiału do ponownego montażu na odcinku od bramy wjazdowej od ul. Brzozowej do budynku na granicy działki (ok. 48 m) oraz na odcinku od ogrodzenia betonowego w rejonie budynków magazynowych do wykuszu w budynku sąsiada w tylnej części terenu za budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego (ok. 41 m) wraz z montażem furtki z zamkiem na klucz, wg zał. nr 1 i 2 poniżej. Pozostałe elementy ogrodzenia z demontażu Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem wywieźć i zutylizować oraz uzgodnić z właścicielami sąsiednich działek wejście na ich teren. 6. Ogrodzenie inwestycji wraz z montażem bram i furtek od ul. Brzozowej i Spacerowej z systemowych paneli stalowych, ocynkowanych ogniowo (bez malowania proszkowego) o średnicy pręta pionowego 6 mm co 50 mm i podwójnych prętów poziomych o średnicy pręta 8 mm co 200 mm i wysokości min. 2,2 m wraz z prefabrykowaną podmurówką betonową. Podmurówkę należy wkopać w ziemię na głębokość ok. 5 - 10 cm. 7. Brama wjazdowa przesuwna od ul. Brzozowej wraz z wyburzeniem istniejącej kasy biletowej. 8. Przełożenie chodnika oraz wykonanie parkingu od strony ul. Spacerowej. 9. Utwardzenie terenu z kostki betonowej w obrębie trybun i bramy wjazdowej od ul. Spacerowej. 10. Dostawa i montaż wszystkich trybun na 1734 miejsc siedzących. 11. Elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki bez oparć, stojaki na rowery, maszty flagowe. 12. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, rozmieszczenie ziemi urodzajnej, humusu o gr. 10 cm oraz posianie trawy na terenie zniszczonym przez wykonywane prace (w obrębie wykonanych robót). Elementy, których nie wykonujemy w II etapie, pomimo, że są one ujęte w dokumentacji projektowej (wykonane/wykonywane w I etapie) to: 1. Płyta stadionu wraz z nawodnieniem, odwodnieniem i wszystkimi obiektami sportowymi: boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, bieżnia lekkoatletyczna okólna 6 torowa o prefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu, bieżnia sprinterska 8 torowa o prefabrykowanej nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu, skocznia wzwyż - 1 stanowisko, dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą - 1 stanowisko, rzutnia do rzutu oszczepem - 2 stanowiska, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem - 1 stanowisko, dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce (rozbieg dwukierunkowy ze skrzynką do skoku o tyczce na każdym końcu), rów z wodą do biegu z przeszkodami, 2. Obiekt rozgrzewkowy - rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki kamiennej wraz z odwodnieniem koła do pchnięcia kulą. 3. Budynek gospodarczy znajdujący się przy obiekcie rozgrzewkowym. 4. Drenaż odwadniający teren zielony przy boisku treningowym i przy budynku gospodarczym. 5. Ogrodzenie bieżni stalowe, panelowe, ocynkowane wraz z bramami i furtkami. 6. Wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wiata dla sędziów i spikera. 7. Rozbiórkę: istniejących obiektów sportowych wraz z oprzyrządowaniem, ogrodzenia bieżni, trybun ziemnych wraz z barierkami, siedziskami, itd. 8. Likwidację nieczynnych obiektów elektrycznych i odcinków sieci wodociągowej. 9. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz nasadzeń nowych drzew. 10. Wymianę odcinka sieci wodociągowej wraz z węzłem pomiarowym oraz doprowadzeniem wody od budynku (w pn. zach. części) do szafy sterowniczej instalacji zraszaczy boiska (PP przy pd. części budynku). 11. Murki oporowe pod nowe trybuny wraz ze schodami, podjazdem dla osób niepełnosprawnych i barierkami zabezpieczającymi (z wypełnieniem i zagęszczeniem podbudowy i ułożeniem kostki betonowej) oraz murki oporowe od strony ul. Brzozowej. 12. Drenaż odwadniający wewnątrz trybun i wzdłuż murków oporowych od strony ul. Brzozowej z włączeniem do kanalizacji deszczowej. 13. Utwardzenie terenu z kostki betonowej od wjazdu z ul. Brzozowej do budynku zaplecza sanitarno - szatniowego i istniejącej drogi z kostki w obrębie płyty stadionu od strony budynku. 14. Montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem wszystkich kabli elektrycznych w gruncie na całym obiekcie (zasilanie płyty stadionu, trybun, kontener WC, kasy biletowe, oświetlenie terenu, monitoring CCTV, system kontroli dostępu, itd.), montażem szafy rozdzielczej obiektu SRG (na zewnątrz budynku zaplecza), tablicy zaplecza (TZ), szafek rozdzielczych lokalnych, studzienek z pokrywą i nasadą od ST1 do ST6 oraz instalacji uziemienia. 15. Montaż oświetlenia terenu i trybun (fundamenty pod słupy oświetleniowe i maszty na kamery, lampy i słupy oświetleniowe). 16. System monitoringu. 17. Dostawę wyposażenia - sprzętu lekkoatletycznego ruchomego, na który należy posiadać certyfikat IAAF. 18. Stalowy kontener WC z podwójnymi kabinami sanitarnymi wraz z przyłączami sanitarnymi i elektrycznym. 19. Wzmocnienia obrębu pół bramkowych i wzdłuż linii bocznych boiska sztuczną trawą. 20. Ogrodzenia trybuny kibiców gości. 21. Kabin TOI TOI.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.21.22.20-4, 39.11.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1246918,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1374525,00
Oferta z najniższą ceną: 1374525,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1374525,00
Waluta: PLN.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |