Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/5085/-1/51/

ZP/PN/8/2015-Modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybuOleśnica, dnia 30.06.2015 r.

AB.2712.8.15.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy; ZP/PN/8/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w związku z potrzebą udzielenia odpowiedzi na złożone pytania, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert: oferty należy składać do dnia 7 lipca 2015 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:30. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. Zamawiający zamieścił stosowne zmiany ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej.

/-/
Sekretarz Miasta - Zbigniew Rybak


Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50;
http://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
3. a/a

-------------------------------

Numer ogłoszenia: 160668 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141264 - 2015 data 11.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, fax. 71 7982117.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego, O-ca, Rynek-Ratusz.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego, O-ca, Rynek-Ratusz.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |