Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4998/-1/51/

ZP/PN/4/2015-Pytania i odpowiedzi-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywOleśnica, dnia 01.04.2015 r.


AB.2712.4.16.2015
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do strefy aktywności gospodarczej - odcinek od wiaduktu PKP do ul. Trakcyjnej w Oleśnicy; ZP/PN/4/2015”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1 :20 13-06E zawarte w pkt. nr 5.1.3. ?
Odp: 8: Zamawiający wymaga, aby rury i kształtki kamionkowe zastosowane do budowy kanalizacji spełniały wymagania zawarte w normie PN EN 295-1:1999

Pyt. 9: Czy Zamawiający wymaga na w/w. zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 i 300mm systemu C z uszczelką S, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295. ?
Odp. 9: Tak.

Pyt. 10: Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.?
Odp: 10: Dopuszcza się stosowanie rur kamionkowych w odcinkach 2,5m.

Pyt. 11: Brak węzła montażowego na projekcie wykonawczym wg nas należało wskazać rozwiązanie w jaki sposób ma być zakończony wodociąg w hm 15,5 czy przez kołnierz ślepy, czy przez przesunięcie węzła z najbliższej lokalizacji wyłączonej na razie z realkizacji?
Odp: 11: Prosimy o uważne czytanie dokumentacji – odpowiedź znajduje się pkt. 1 ppkt. d opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ

Pyt. 12: Brak załączników uzgodnień cz. IV do Projektu Budowlanego tzn. jest niekompletna dokumentacja, co jest szczególnie istotne dla wykonawców w sytuacji przekroczenia przewiertem torów kolejowych PKP. W uzgodnieniach mogą być podane istotne informacje, które wykonawca powinien ująć w cenie ryczałtowej.
Odp: 12: Zamawiający załącza uzgodnienia oraz zamieszcza je na stronie internetowej.

Z up. Burmistrza - Z-ca Jarosław Sadowski

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a

Kliknij aby pobrać uzgodnienia - cz. 4 Projektu Budowlanego
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |