Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4922/-1/56/

Zawarcie umowy-ZP/PN/22/2014-Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie MiasOleśnica: Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy.
Numer ogłoszenia: 7030 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 418192 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji zieleni, utrzymaniu czystości oraz porządku na terenie Miasta Oleśnicy. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): - przedmiot główny: 77.31.00.00-6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Zieleni Wiesław Niedzielski, ul. Reymonta 8a, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 645718,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 696000,00
Oferta z najniższą ceną: 696000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 696000,00
Waluta: PLN.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |