Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4907/-1/69/

Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. LeśnejOGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej (obręb Oleśnica):
- działka gruntu nr 9/11 AM 10 o pow. 2.194m2,
- KW nr WR1E/00044905/8,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicą gminy Oleśnica obręb Spalice w Oleśnicy, uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXIV/269/2013, z dnia 27 czerwca 2013 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4313 z dnia 12 lipca 2013r., powyższa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 3 MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, działka nr 9/11 AM 10 znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450.000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy),
- cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.),
- teren działki niezagospodarowany porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej dla wycenianej funkcji,
- na terenie działki zlokalizowane są miejscowe utwardzenia i pozostałości fundamentów budynków zlokalizowanych kiedyś na działce. Działka nr 9/11 od strony północnej ogrodzona jest ogrodzeniem z prefabrykowanych elementów betonowych, od strony zachodniej – murem ceglanym. Przez teren działki przebiega instalacja wodna w25,
- w bezpośrednim sąsiedztwie działki (w drodze dojazdowej) przebiegają instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna,
- dojazd do działki nr 9/11 AM-10 z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 06 marca 2015r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
- wadium wynosi 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy). Najpóźniej do dnia 02 marca 2015r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu,
- terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 14.08.2014r., II-przetarg w dniu 20.11.2014r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |