Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4875/-1/56/

Udzielenie zamówienia-ZP/PN/20/2014-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczOleśnica: Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda
Numer ogłoszenia: 387044 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342942 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda. Budowana drogi w ul. Kusocińskiego w przeważającej części przebiegać będzie przez tereny prywatne, działki gminne i drogowe, ujęte pod zabudowę drogową w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na przedmiotowym terenie znajdują się m. in. pola uprawne, łąki, nieużytki, niewielkie drzewa i krzewy (samosiejki) oraz przy ul. Wojska Polskiego - komis samochodowy. Zgodnie z wydaną decyzją nr 1/2014 z dniem 12 sierpnia 2014 r. wszystkie działki wydzielone dla potrzeb budowy drogi a stanowiące dotychczas własność osób trzecich stały się własnością Miasta Oleśnica. W ramach umowy na roboty budowlane należy wykonać m.in.: 1) drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m (z poszerzeniami na łukach poziomych) ograniczoną krawężnikami betonowymi, dł. ok. 458mb 2) ciąg rowerowy wzdłuż drogi o szerokości 2,0 m, ograniczony obrzeżem betonowym, wykonany z kostki betonowej koloru czerwonego, oddzielony od nawierzchni jezdni pasem zieleni, 3) ciąg pieszy wzdłuż drogi o szerokości 1,5 m, ograniczony obrzeżem betonowym, bezpośrednio przylegający do ścieżki rowerowej, wykonany z kostki betonowej koloru szarego, 4) zjazdy o szerokości ok. 3,0 m, wykonane z kostki betonowej koloru ciemnoszarego, 5) oświetlenie drogowe w projektowanej ul. Kusocińskiego zasilane z punktu pomiarowego w ul. Deyny, 14 szt. słupów oświetleniowych 6) przebudowę oświetlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego dla potrzeb ronda poprzez przestawienie 3 istniejących słupów oświetleniowych oraz dobudowę 2 szt. nowych słupów, 7) kanalizację deszczową wraz z przykanalikami oraz podejścia pod drenaże drogowe z rur polipropylenowych litych PP f 0,40 m SN10 i SN16 oraz f 0,30 m, f 0,15 m SN16 i SN10 łączonych na mufy - nasuwki i uszczelki elastomerowe, łączna długość około 767,0 m, drenaż f 126/113 mm około 324,0 m, 8) remont istniejącego kanału deszczowego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, poprzez wymianę starych rur fi 0,40 m na nowe f 0,50 m o długości około 134,0 m, 9) sieć wodociągową z rur i kształtek PE 100 fi 160x9,5 SDR 17 wraz z przyłączami do granic działek z rur PE 100 fi 110x6,6 SDR 11, fi 63x5,8 SDR 11, fi 32x3 SDR 11 oraz przełożenie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 38,0 m z rur PE 100 fi 315x18,7 SDR 17 w rejonie ronda w ul. Wojska Polskiego, łączna długość około 650,0 m, 10) kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kamionkowych fi 0,25 i fi 0,20 (40 kN/m) glazurowanych łączonych kielichowo na uszczelki wraz z przykanalikami z rur kamionkowych fi 0,15 (34 kN/m), łączna długość około 600,0 m, 11) kanalizację sanitarną tłoczną z rur PEHD fi 110 mm i długości około 125 m, 12) skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Kusocińskiego w formie ronda - wykonanie krawężników łukowych z granitu, 13) tymczasową organizację ruchu, montując odpowiednie znaki drogowe celem skierowania ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t na obwodnicę miasta Oleśnicy, 14) docelową organizację ruchu, montując odpowiednie znaki drogowe, 15) przygotować własnym kosztem i staraniem teren do rozpoczęcia robót, usuwając wszelkie krzewy, drzewa, ewentualne ogrodzenia itp., 16) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy oraz teren przyległych działek, wraz z wyrównaniem pobocza, wysypaniem warstwy humusu grubości 10 cm, obsianiem trawą po obu stronach drogi. W 2014 roku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kusocińskiego. Roboty drogowe w ul. Kusocińskiego oraz w obrębie ronda i na samym rondzie w ul. Wojska Polskiego, należy rozpocząć wiosną 2015 roku, tak aby jak najkrócej był zamknięty odcinek przebudowywanej drogi głównej. Zamawiający przewidział całkowite zamknięcie ul. Wojska Polskiego na czas budowy ronda w ul. Wojska Polskiego na okres 3 miesięcy. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi wszystkich branż będących w posiadaniu Zamawiającego. Załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą dla Wykonawcy celem sporządzenia jak najlepszej oferty cenowej. Uwaga. W cenie ofertowej należy ująć koszt wykonania krawężników łukowych z granitu na rondzie w ul. Wojska Polskiego. CPV: 45.23.31.20-6; 45.33.23.00-6, 34.92.85.10-6..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.33.23.00-6, 34.92.85.10-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 Spółka Akcyjna, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4166680,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3155841,98
Oferta z najniższą ceną: 3155841,98 / Oferta z najwyższą ceną: 4391346,00
Waluta: PLN.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |