Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4859/-1/51/

ZP/PN/21/2014 - Odpowiedzi na pytania - Dostawa mebliOleśnica, dnia 30.10.2014 r.


AB.2712.11.8.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę mebli; ZP/PN/21/2014”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści atesty wydane przez niezależną jednostkę badawczą Laboratorium CS (www.Remondex.pl) nie posiadającą akredytacji krajowego ośrodka certyfikującego?

Odpowiedź 1: Nie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający, w związku ze stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak również ze zmieniającymi się technologiami produkcji mebli, wymaga aby załączane do oferty Atesty były nie starsze niż 1 rok lub 2 lata?

Odpowiedź 2: Zamawiający wymaga przestawienia certyfikatów ważnych na dzień składania ofert.

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |