Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4856/-1/69/

Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Traugutta 9:
- działka gruntu nr 65/5 AM 51 o powierzchni 154 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (funkcjonalnie podzielonym na sześć lokali mieszkalnych), figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej parteru, I-piętra i II-piętra 272,56m2 plus poddasze (strych) i piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 46,13m2, częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym i strychem,
- KW – WR1E/00046732/8,
- działka nr 65/5 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: UC- Tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną,
- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy),
- cena sprzedaży w/w nieruchomości – jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., poz. 1054 ze zm.)
- budynek mieszkalny uzbrojony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. Ogrzewanie pomieszczeń budynku za pomocą pieców kaflowych, stan techniczny obiektu: słaby, budynek po remoncie elewacji frontowej (od ul. Traugutta) obejmującej wykonanie nowych tynków i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 04 grudnia 2014r. o godz. 1045 (w Sali spotkań – pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta),
- wadium wynosi 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy). Najpóźniej do dnia 28 listopada 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu,
- terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 25.09.2014r.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
Nieruchomość można obejrzeć w dniach 20 listopada 2014r. w godz. od 1200 do 1230 po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy /tel. 398–09-10 (11)/.


| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |