Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4823/-1/56/

Zawarcie umowy-ZP/PN/16/2014-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturąOleśnica: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap I.
Numer ogłoszenia: 325652 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271212 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy - etap I. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się m. in. boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej z bieżnią szutrową wokół, ogrodzeniem bieżni, trybunami ziemnymi oraz tablicami reklamowymi, które to podlegają rozbiórce. Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem wywieźć materiał z rozbiórki w miejsce składowania i utylizacji. W ramach umowy na roboty budowlane z dokumentacji projektowej, obejmującej cały zakres robót, w I etapie należy wykonać: 1. Całą płytę stadionu wraz z nawodnieniem, odwodnieniem i wszystkimi obiektami sportowymi: - płyta boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki bez wzmocnienia obrębu pół bramkowych i wzdłuż linii bocznych boiska sztuczną trawą. Skład murawy winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki nożnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. Darń niezależnie od składu początkowego może ulegać zmianom w zależności od użytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. - bieżnia lekkoatletyczna okólna 6 torowa o prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej lub nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu o parametrach podanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, w kolorze czerwonym (ok. RAL 3016), - bieżnia sprinterska 8 torowa o prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej lub nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu o parametrach podanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, w kolorze czerwonym (ok. RAL 3016), - skocznia wzwyż - 1 stanowisko, - dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku z oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal i trójskoku, - rzutnia do pchnięcia kulą - 1 stanowisko, - rzutnia do rzutu oszczepem - 2 stanowiska, - rzutnia do rzutu dyskiem i młotem - 1 stanowisko, - dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce (rozbieg dwukierunkowy ze skrzynką do skoku o tyczce na każdym końcu), - rów z wodą do biegu z przeszkodami, 2. Obiekt rozgrzewkowy - rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki kamiennej wraz z odwodnieniem koła do pchnięcia kulą. 3. Budynek gospodarczy znajdujący się przy obiekcie rozgrzewkowym. 4. Drenaż odwadniający teren zielony przy boisku treningowym i przy budynku gospodarczym. 5. Ogrodzenie bieżni stalowe, panelowe, ocynkowane wraz z bramami i furtkami. 6. Wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wiata dla sędziów i spikera. 7. Rozbiórkę: istniejących obiektów sportowych wraz z oprzyrządowaniem, ogrodzenia bieżni, trybun ziemnych wraz z barierkami, siedziskami, itd. 8. Likwidację nieczynnych obiektów elektrycznych i odcinków sieci wodociągowej. 9. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 10. Wymianę odcinka sieci wodociągowej wraz z węzłem pomiarowym oraz doprowadzeniem wody od budynku (w pn. zach. części) do szafy sterowniczej instalacji zraszaczy boiska (PP przy pd. części budynku). 11. Murki oporowe pod nowe trybuny wraz ze schodami, podjazdem dla osób niepełnosprawnych i barierkami zabezpieczającymi (z wypełnieniem i zagęszczeniem podbudowy i ułożeniem kostki betonowej - przygotowanie terenu pod montaż gotowych trybun) oraz murki oporowe od strony ul. Brzozowej. 12. Drenaż odwadniający wewnątrz trybun i wzdłuż murków oporowych od strony ul. Brzozowej z włączeniem do kanalizacji deszczowej. 13. Utwardzenie terenu z kostki betonowej od wjazdu z ul. Brzozowej do budynku zaplecza sanitarno - szatniowego i istniejącej drogi z kostki w obrębie płyty stadionu od strony budynku. 14. Montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem wszystkich kabli elektrycznych w gruncie na całym obiekcie (zasilanie płyty stadionu, trybun, kontener WC, kasy biletowe, oświetlenie terenu, monitoring CCTV, system kontroli dostępu, itd.), montażem szafy rozdzielczej obiektu SRG (na zewnątrz budynku zaplecza), tablicy zaplecza (TZ), szafek rozdzielczych lokalnych, studzienek z pokrywą i nasadą od ST1 do ST6 oraz instalacji uziemienia. W murkach oporowych należy wykonać przejścia technologiczne na kable elektryczne na głębokości ok. 60 cm poniżej poziomu terenu. 15. Montaż oświetlenia terenu i trybun (fundamenty pod słupy oświetleniowe i maszty na kamery, lampy i słupy oświetleniowe). 16. System monitoringu. 17. Dostawę wyposażenia - sprzętu lekkoatletycznego ruchomego, na który należy posiadać certyfikat IAAF. 18. Stalowy kontener WC z podwójnymi kabinami sanitarnymi wraz z przyłączami sanitarnymi i elektrycznym. 19. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, rozmieszczenie ziemi urodzajnej, humusu o gr. 10 cm oraz posianie trawy na terenie przeznaczonym pod zieleń w obrębie wykonanych obiektów sportowych. Elementy, których nie wykonujemy w I etapie, pomimo, że są one ujęte w dokumentacji projektowej to: 1. System kontroli wejścia-wyjścia (wykonujemy jedynie okablowanie z odpowiednim zapasem kabla). 2. Kontenery kas biletowych oraz bramki wejściowe od ul. Spacerowej. 3. Zabudowa szafek rozdzielczych kas (wykonujemy jedynie okablowanie z odpowiednim zapasem kabla). 4. Ogrodzenie całego obiektu, przestawienie ogrodzenia i przełożenie chodnika oraz wykonanie parkingu od strony ul. Spacerowej. 5. Utwardzenie terenu z kostki betonowej w obrębie trybun i bramy wjazdowej od ul. Spacerowej. 6. Wzmocnienia obrębu pół bramkowych i wzdłuż linii bocznych boiska sztuczną trawą, 7. Dostawa i montaż trybun oraz wykonanie ogrodzenia trybuny kibiców gości. 8. Brama wjazdowa przesuwna od ul. Brzozowej wraz z wyburzeniem istniejącej kasy biletowej. 9. Elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki bez oparć, stojaki na rowery, maszty flagowe. 10. Kabiny TOI TOI. 11. Nasadzenia nowych drzew. W dokumentacji projektowej na rys. 01A pokazana jest m.in. kolorystyka prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej lub nawierzchni poliuretanowej z pełnego poliuretanu w dwóch odcieniach koloru niebieskiego. Zamawiający zmienia powyższy kolor na jeden odcień barwy czerwonej (ok. RAL 3016). Ponadto Wykonawca musi uzyskać świadectwo PZLA dla stadionu lekkoatletycznego, zgodnie z wytycznymi, które znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W ofercie musi uwzględnić m. in. koszty związane ze sprawdzeniem przez PZLA obiektów lekkoatletycznych, sprawdzenie przez jedno z akredytowanych laboratoriów IAAF właściwości fizyko-chemicznych instalowanej nawierzchni oraz jej grubości. Na cały czas prowadzenia robót Wykonawca musi mieć uprawnionego geodetę na obsługę geodezyjną budowy, który na koniec robót sporządzi +Raport pomiarowy+ potwierdzający parametry wybudowanych urządzeń i ich zgodność z przepisami IAAF, niezbędny do uzyskania świadectwa PZLA. Poza tym geodeta opracuje operat geodezyjno - kartograficzny wraz z 5 egz. mapy powykonawczej w wersji papierowej i na płycie CD, który przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru oraz zgłosi do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy naniesione zmiany na mapie powykonawczej, celem uaktualnienia zasobów mapowych. W skład operatu geodezyjno - kartograficznego powinny wejść: - pomiary kontrolne w czasie realizacji inwestycji, szczególnie obiektów lub elementów robót ulegających zakryciu, (pomiary linii głównych - rzędne, spadki, pomiary głębokości korytowania i grubości poszczególnych warstw podbudowy), należy inwentaryzować przed zakryciem potwierdzając wykonanie w dzienniku budowy, w razie stwierdzenia odstępstw od projektu obowiązkowy wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę, - geodezyjny pomiar powykonawczy i dokonywanie obliczeń podczas realizacji inwestycji zgodnie z wymogami instrukcji geodezyjnych, - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza realizowanej inwestycji wraz z armaturą naziemną i podziemną oraz innymi elementami które uległy przemieszczeniu lub przesunięciu zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, - ustalenie ilości robót, poprzez sporządzenie zestawień, tabel, wykazów określających długość i średnice wykonanych rurociągów i przewodów, powierzchni jezdni, wjazdów i chodników, powierzchnię użytkową i kubaturę obiektów budowlanych, itp., - wykonanie przekrojów podłużnych i poprzecznych wraz z interpretacją graficzną w celu stwierdzenia poprawności zrealizowanej inwestycji, - sprawdzenie zgodności wykonania robót z zatwierdzonymi projektami, - potwierdzenie zachowania umieszczonych na gruncie znaków geodezyjnych (graniczniki) w stanie nienaruszonym, - opracowanie merytoryczne i techniczne redagowanie map kartograficznych powykonawczych oraz ich reprodukowanie w 5 egzemplarzach z pokolorowaniem. Wykonawca robót powinien ująć w ofercie pielęgnację trawy na boisku, zgodnie z zaleceniami producenta trawy (czyli m. in. koszenie na odpowiednią wysokość, nawożenie, nawadnianie, itp.) w okresie do odbioru końcowego. Natomiast w dniu odbioru końcowego należy przekazać Zamawiającemu wytyczne producenta do pielęgnacji trawy, instrukcję użytkowania obiektu i urządzeń oraz wszelkie dokumenty gwarancyjne (poszczególnych materiałów, elementów wystawione zarówno na Wykonawcę jak i na Zamawiającego). Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi opracowanymi przez Pracownię Projektową AMIBUD Cezary Ilnicki z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 84 w Pieńsku. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ a dokumentacją techniczną, należy brać pod uwagę zapisy SIWZ. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. CPV: przedmiot główny: 45.21.22.24-2; przedmiot dodatkowy: 37.41.50.00-0.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.24-2, 37.41.50.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4579624,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 6249630,00

Oferta z najniższą ceną: 6150000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6668000,00

Waluta: PLN.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |