Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4817/-1/51/

ZP/PN/19/2014 - Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta OleśnicyOleśnica: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 320506 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W ramach zamówienia trzy Wydziały w imieniu Miasta Oleśnicy zawrą Umowy z Wykonawcą. 2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 76* punktów poboru energii elektrycznej - załącznik nr 4 do SIWZ - Bilans elektroenergetyczny dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy (Wydz. AB/SI, DG, OR) - prognoza roczna oraz załącznik nr 1 AB/SI, DG, OR do Umowy należących do: 2.1. Miasto Oleśnica - Wydział Architektur, Budownictwa i Inwestycji - Sekcja Inwestycji (AB/SI) Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 82 163 (68 punktów poboru energii (PPE), grupy taryfowe: C11, C21, C22b, O12, C12b ), 2.2. Miasto Oleśnica - Wydział Działalności Gospodarczej (DG) Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 82 190 ( 5 punktów poboru energii (PPE), grupa taryfowa C11 ), 2.3. Miasto Oleśnica - Wydział Organizacyjny (OR) Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 82 115 ( 3 punkty poboru energii (PPE), grupa taryfowa C11, C21, C12a ). 3. Szczegółowe dane punktów poboru energii elektrycznej tj.: wg TAURON Dystrybucja S.A.: adres, moc umowna, zabezpieczenie, grupa taryfowa oraz prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną zostały przedstawione w załączniku nr 4 do SIWZ - Bilans elektroenergetyczny dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy (Wydz. AB/SI, DG, OR) - prognoza roczna oraz w Załączniku nr 1AB/SI, 1DG, 1OR do Umowy. 4. Przewidywana roczna ilość dostarczanej energii elektrycznej wynosić będzie 2 741 941 kWh (2 741,941 MWh) (+/-10%), w tym energia elektryczna rozliczana odpowiednio: a. całodobowo C11 - 120 844 kWh, b. całodobowo C21 - 154 115 kWh, c. w strefie dziennej C22b - 259 183 kWh, d. w strefie nocnej C22b - 721 635 kWh, e. w strefie dziennej O12 - 100 188 kWh, f. w strefie nocnej O12 - 186 949 kWh, g. w strefie dziennej C12b - 404 604 kWh, h. w strefie nocnej C12b - 794 023 kWh, i. w strefie szczytowej C12a - 100 kWh, j. w strefie pozaszczytowej C12a - 300 kWh.; Zestawienie stref: a) w strefie 1 przy rozliczeniu całodobowym (grupa taryfowa C21, C11) - 216 850 kWh, b) w strefie 2 dziennej ( grupa taryfowa C22b, O12, C12b ) - 819 850 kWh, c) w strefie 3 nocnej ( grupa taryfowa C22b, O12, C12b ) - 1 444 750 kWh, d) w strefie 4 szczytowej ( grupa taryfowa C12a ) - 100 kWh e) w strefie 5 pozaszczytowej ( grupa taryfowa C12a ) - 300 kWh 5. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosić będzie łącznie od 1 562,7 kW do 1 673,7 kW (1 obiekt ze zmienną mocą umowną). 6. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 7. Standardy jakości obsługi Zamawiającego (Odbiorcy) powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na postawie ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 1059 z późn. zm.). 8. Należność Wykonawcy (Sprzedawcy) za zużytą energię elektryczną obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru w okresach rozliczeniowych (1 miesiąc) lub w okresach wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. Należność za energię elektryczna regulowana będzie - na podstawie faktur zbiorowych VAT za które odpowiada dany Wydział Zamawiającego (osobni płatnicy) wystawionych przez Wykonawcę (Sprzedawcę) - w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu (Odbiorcy), pod warunkiem, że faktura wpłynie do Zamawiającego nie później niż 21 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku opóźnień w dostarczaniu do Zamawiającego wystawionej faktury, termin płatności ulegnie przesunięciu o liczbę dni opóźnienia. CPV: 09310000-5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 20 000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek o ile wykaże, że posiada koncesję (obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień niniejszej umowy jedynie w zakresie: 1) zmian danych Stron, 2) zmian związanych z nazwą punktu poboru oraz numerem licznika w przypadku zmiany przez OSD, 3) zmian mocy umownej w przypadku większego lub mniejszego zapotrzebowania. 4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji umowy obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego np.: zmiana grupy taryfowej, 5) zmiany płatnika odpowiedzialnego za punkt poboru na rzecz płatnika przejmującego punkt poboru, 6) zmiany ilości punktów poboru związana z ich likwidacją, 7) w przypadku zmiany ilości punktów poboru energii elektrycznej związanych z powstaniem nowych punktów, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, a ten zobowiązuje się do: - przyjęcia nowego punktu poboru wraz z ustaloną grupą taryfową, - podpisania aneksu dotyczącego nowego punktu poboru na zasadach określonych w niniejszej umowie, 8) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz stawki podatku akcyzowego, 9) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. nr 11 w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać załącznik nr 4 do SIWZ
Kliknij aby pobrać załącznik nr 1 do umowy
Kliknij aby pobrać ofertę i załączniki w wersji edytowalnej
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |