Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4714/-1/69/

Ogłoszenie o II-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. StolarskiejOGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej (obręb Lucień):
- działki gruntu nr 80/3 AM 69 o pow. 288m2 oraz 80/5 AM 69 o pow. 266m2 (łączna powierzchnia działek 554 m2),
- KW nr WR1E/00040060/4,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 71/2013 o warunkach zabudowy z dnia 28 października 2013r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę pawilonu handlowego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi i infrastrukturą drogową. Budowa zjazdu. W decyzji tej ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70.000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy),
- cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług(tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
- teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz drzewostanem bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu,
- przez teren działek przebiega sieć kanalizacji deszczowej k800 i sieć telekomunikacyjna. Nad północną częścią działek przebiega napowietrzna linia energetyczna,
- dojazd na teren działek nr 80/3 i 80/5 możliwy z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kostka betonową,
- działki położone są na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 26 czerwca 2014r. o godz. 1045 (w Sali spotkań – pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta).
- wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy). Najpóźniej do dnia 20 czerwca 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |