Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4635/-1/69/

Ogłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Oleśnicy przy ul. ModrejBurmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
Ogłasza III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
położonych w Oleśnicy
Lp / Adres nieruchomości / Numer działki / Arkusz mapy / Powierzchnia działki w m2 / KW Nr / Cena nieruchomości (zł) / Cena wywoławcza (zł) / Wadium
1. - ul. Modra - 24/14 - 71 - 866 - WR1E/00039576/4 - 89.960,00 - 80.000,00 - 8.000,00
2. - ul. Modra - 24/15 - 71 - 661 - WR1E/00039576/4 - 74.971,00 - 65.000,00 - 6.500,00


Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Oleśnica, obejmującą obszar ograniczony ulicami: Ludwikowska, Południowa oraz Osada Bystre uchwaloną przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą NR XLIII/321/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r., ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 152 poz. 2021 z dnia 16 lipca 2002r., - pod tereny bazy obsługi transportu z dopuszczeniem likwidacji bazy i zlokalizowaniu na tym terenie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Przedmiotowe działki posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Teren działek sfałdowany, nachylony w kierunku południowym. Tereny działek nie ogrodzone, nie zagospodarowane.
Działka nr 24/14 porośnięta bujną roślinnością trawiastą oraz kilkoma drzewami liściastymi bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu.
Działka nr 24/15 porośnięta bujną roślinnością trawiastą.
Dojazd na teren działek możliwy z drogi nieutwardzonej. Działki nie uzbrojone w media. W oddaleniu ok. 75 m przebiegają instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna.

Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości, odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 24 marca 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |