Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4604/-1/72/

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegoOleśnica, dnia 15.01.2014r.


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
GR.6220.3.2.2014

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
zawiadamiam
że na wniosek Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 17,
56-400 Oleśnica, w dniu 13.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 w związku
z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 73 § 1 w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów (Urząd Miasta Oleśnicy, Wydział GGGRiOŚ, pokój nr 102).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po otrzymaniu uzgodnień:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |