Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/4595/-1/69/

Ogłoszenie o III-przetargu na sprzed. nieruch. położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 79a, 82-83 (obręb Oleśnica):

- działka gruntu nr 4/29 AM 25 o pow. 7.424m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 62/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę dwóch budynków wielorodzinnych wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą drogową,
- KW nr WR1E/00041347/7,
- cena nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 1.809.889,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych),
- teren działki porośnięty jest dziką roślinnością trawiastą i pojedynczym drzewostanem liściastym bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu, polepszającymi warunki sąsiedzkie. Ponadto na działce nr 4/29 znajduje się jedna sztuka dębu szypułkowego stanowiącego okazały twór przyrody ożywionej o wysokich walorach przyrodniczych,
- na terenie działki nr 4/29 zlokalizowane są fundamenty pozostałe po budynkach posadowionych w przeszłości na terenie działki oraz w części południowo-zachodniej utwardzenia z kostki brukowej w złym stanie technicznym,
- dojazd na teren działki nr 4/29 możliwy od zachodu z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, od północy z drogi wewnętrznej utwardzonej kostką betonową,
- działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, telefoniczną i ciepłowniczą
- przez teren w/w działki przebiega kanalizacja deszczowa (część płd.-wsch. działki) oraz sieć ciepłownicza: część instalacji telefonicznej, wodociągowej, gazowej, energetycznej oraz sieci ciepłowniczej rozprowadzona jest po terenie działki jako pozostałość przyłączy do nieistniejących już budynków. Przebieg sieci ciepłowniczej i przyłącza w południowej części działki może nieznacznie ograniczać obszar zainwestowania,
- zgodnie z podaną informacją od EnergiaPro S.A. dla zasilania planowanych budynków wielorodzinnych niezbędna będzie budowa nowej stacji transformatorowej wraz z siecią,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.750.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 175.000,00 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 20 marca 2014r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
Najpóźniej do dnia 14 marca 2014 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej
przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |