Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/417/-1/52/

Oświadczenie majątkowe - Anna Zasada - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w OleśnI.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie
dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: 88 m2 o wartości: 60.000 zł tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: z tytułu
zatrudnienia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy, w
roku 2002 – 60.611, 80 zł brutto
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód
OPEL CORSA, rocznik 1996, wartość 11.000 zł
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): otwarta linia kredytowa w
BZWBK na kwotę 13.000 zł
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |