Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/3823/-1/46/

Ogłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Woj. Polskiego 1dBurmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 1d (obręb Oleśnica):
- działki gruntu: nr 6 AM 50 o pow. 3.459 m2 , nr 17 AM 50 o pow. 3.726 m2 oraz nr 19/6 AM 50 o pow. 5.886 m2 (łączna powierzchnia działek 13.071 m2),
- zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 32/2006 z dnia 10 kwietnia 2006r. o warunkach zabudowy oraz Decyzją Nr 10/2009 z dnia 25.02.2009r. o zmianie dotychczasowej Decyzji o nr 32/2006 z dnia 10.04.2006r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku usługowego o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2 wraz z parkingiem i niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- KW nr WR1E/00048943/4 -dla dz. nr 6, 17, 19/6 AM 50,
- cena nieruchomości (wszystkich działek) wraz z drzewostanem wynosi 3.441.071,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych),
- przez działki przebiega: napowietrzna linia energetyczna i sieć energetyczna (dot. dz. nr 17, 19/6), sieć linii kanalizacji sanitarnej Ø400 (dot. dz. nr 6), sieć linii telekomunikacyjnej (dot. dz. nr 17, 19/6) oraz sieć gazowa (dot. dz. nr 6, 17). Na działkach nr 17 i 19/6 zlokalizowane są słupy wspierające linię energetyczną. Na w/w działkach znajduje się drzewostan (krzewy i drzewa liściaste) bez wartości użytkowej,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- w pobliżu w/w działek przebiegają sieci urządzeń technicznych: energii elektrycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej (instalacja wodna w bezpośrednim sąsiedztwie na dz. nr 5 – główna magistrala wodna przebiega po północnej stronie drogi krajowej nr 8),
- cena wywoławcza nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 3.442.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące) ,
- wadium wynosi 344.200,00 zł. (słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście).
Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Dodatkowo dla w/w nieruchomości gruntowej została wydana Decyzja Nr 8/2010 z dnia 04.02.2010r. o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku handlowo-usługowego branży ogrodniczo-budowlanej o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2 wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej i drogowej. Budowa zjazdu z drogi publicznej. Decyzja ta została wydana na wniosek osoby fizycznej.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 21 grudnia 2011 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie , opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |