Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/3804/-1/72/

P O S T A N O W I E N I EOleśnica, dnia 28 września 2011r.


P O S T A N O W I E N I E

GR.6220.4.2011
Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 02.08.2011r. z datą wpływu 04.08.2011r. EXTEM-EKO Sp. z o.o. ul. Korfantego 2, 40-004 Katowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie bioelektrowni o mocy 1,5 MWe w mieście Oleśnica, woj. Dolnośląskie, na działkach ewidencyjnych o numerach 37.14/4 i nr 37.13/4 (II etap)”.

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie bioelektrowni o mocy 1,5 MWe w mieście Oleśnica, woj. Dolnośląskie, na działkach ewidencyjnych o numerach 37.14/4 i nr 37.13/4 (II etap).”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


U z a s a d n i e n i e
W dniu 02.08.2011r. z datą wpływu 04.08.2011r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie bioelektrowni o mocy 1,5 MWe w mieście Oleśnica, woj. Dolnośląskie, na działkach ewidencyjnych o numerach 37.14/4 i nr 37.13/4 (II etap).”. Wniosek został uzupełniony o braki formalne w dniu 02.09.2011r.
Organ prowadzący postępowanie wystąpił do organów opiniujących z zapytaniem o stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla w/w przedsięwzięcia. W odpowiedzi otrzymano:
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie
nr WOOŚ.4240.674.2011.AM.1 z dnia 20.09.2011r., z datą wpływu do tut. urzędu 23.09.2011r., wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie bioelektrowni o mocy 1,5 MWe w mieście Oleśnica, woj. Dolnośląskie na działkach o numerach 37.14/4 i nr 37.13/4 (II etap)” wskazane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy – postanowienie nr ZNS-MP-61-35/11 z dnia 14.09.2011r., z datą wpływu do tut. urzędu 16.09.2011r., stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu
Burmistrz Miasta Oleśnicy Postanowieniem z dnia 28 września 2011r.
nr GR.6131.4.2011 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu. Nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, Burmistrz Oleśnicy uwzględnił szczegółowe uwarunkowania planowanej inwestycji.
Zgodnie z treścią art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |