Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/3781/-1/82/

Informacja o rejestrze wyborców.INFORMACJA O REJESTRZE WYBORCÓW


Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy , którym przysługuje prawo wybierania.

Wyborcy będący obywatelami polskimi , zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Do rejestru wyborców wpisywani są wyborcy będący obywatelami polskimi , jak również obywatele Unii Europejskiej , którzy stale zamieszkują na obszarze gminy i są uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy , zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania , na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy.

Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców można składać przez cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania.

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim , stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej może wpisać się do rejestru wyborców na własny wniosek.
Do wniosku muszą być załączone:
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
- pisemna deklaracja , w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr wyborców jest udostępniany , na pisemny wniosek , do wglądu w urzędzie gminy.

O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Kliknij tutaj, aby pobrać Wniosek
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |