Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/3723/-1/46/

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy ul. WrocławskiejBurmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul Wrocławskiej (obręb Oleśnica):
- działka gruntu nr 30/4 AM 50 o pow. 2.456m2, wraz z udziałem we współwłasności 1/3 części działki nr 30/5 AM 50 o powierzchni 739 m2 przeznaczonej na miejsca parkingowe oraz drogę umożliwiającą przejazd do działek nr 30/2, 30/3, 30/4 AM 50,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 161/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. o warunkach zabudowy oraz Decyzją Nr 119/2008 z dnia 03.11.2008r. o zmianie dotychczasowej decyzji o nr 161/2007 z dnia 27.12.2007r, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem oraz niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- KW nr WR1E/00085515/6 dla dz. gruntu nr 30/4 AM-50; KW nr WR1E/00086134/8 dla dz. gruntu nr 30/5 AM-50 ,
- cena nieruchomości wraz z drzewostanem oraz udziałem w działce nr 30/5 wynosi 770.138,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści osiem złotych),
- poprzez teren działki nr 30/4 przebiega sieć energetyczna,
- na działce 30/4 znajduje się drzewostan (dwie olchy polepszające warunki środowiskowo-przyrodnicze otoczenia nie utrudniające zagospodarowania działki) oraz krzewy bez wartości użytkowej,
- teren działki nr 30/4 częściowo wyłożony trylinka betonową,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- działka uzbrojona w instalację energetyczną. Pozostałe media (woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja) w ulicy Wrocławskiej w oddaleniu ok. 55m,
- poprzez teren działki nr 30/5 przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna. Działka częściowo wyłożona trylinką betonową,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750.000,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 75.000,00 zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 29 września 2011 r. o godz. 1100(w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta ).
Najpóźniej do dnia 23 września 2011 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej
przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. od 900 do 1700).

| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |