Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/2279/-1/21/

Ogłoszenie Nr 2/2008 z dnia 04-01-2008OGŁOSZENIE NR 2/2008
BURMISTRZA OLEŚNICY
Z DNIA 4-01-2008

O KONKURSIE NA ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW OLEŚNICY PROPAGUJĄCYCH TENIS ZIEMNY

Na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania pn.

ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW OLEŚNICY PROPAGUJĄCYCH TENIS ZIEMNY

1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 2.800 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset złotych)
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z:
- organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Oleśnicy propagujących tenis ziemny
- zorganizowanie co najmniej 4 turniejów w tenisie ziemnym w ciągu roku w tym jeden miesiącu maju i jeden w miesiącu wrześniu w koordynacji z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy, o zasięgu ogólnomiejskim.
3. Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
4. Zasady przyznawania dotacji : kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.
5. Termin realizacji zadania : 2008 rok.
6. Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania usługi : Miasto Oleśnica
- umieszczanie materiałów promujących Miasto na materiałach reklamowych i informacyjnych wydawanych przez oferenta
- wskazane angażowanie mieszkańców Oleśnicy w realizację zadania
7. Kompletne oferty zawierające informacje, o których mowa w art. 14 ustawy należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 264, poz.2207) w zaklejonych kopertach w terminie do 11-02-2008 w punkcie informacyjnym lub sekretariacie Urzędu Miasta Oleśnicy. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę oraz nazwę konkursu, na który jest składana.
8. Rozpatrzenie ofert przez Burmistrza nastąpi w terminie do 13-02-2008, w terminie do 15-02-2008 oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
9. W 2007 r z budżetu miasta przekazano 2750 zł dotacji na organizowanie dla mieszkańców Oleśnicy imprez propagujących tenis ziemny.
10. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria :
1) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji
2) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztów własnych
3) analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków
4) możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.

Burmistrz Oleśnicy

| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |