Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/2277/-1/21/

Ogłoszenie Nr 1/2008 z dnia 04-01-2008OGŁOSZENIE NR 1/2008
BURMISTRZA OLEŚNICY
Z DNIA 4-01-2008

O KONKURSIE NA PROWADZENIE REHABILITACJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DLA KOBIET PO MASTEKTOMII ORAZ PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Na podstawie art. 13 z 24 kwietnia 2003r ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Burmistrz Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania pn.

PROWADZENIE REHABILITACJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DLA KOBIET PO MASTEKTOMII ORAZ PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 1.500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
2. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów związanych z:
- rehabilitacją fizyczną i psychiczną dla kobiet po mastektomii, w tym organizacja spotkań grup wsparcia psychicznego oraz poradnictwa.
- organizowaniem prelekcji, wykładów na temat profilaktyki nowotworowej, zakup wydawnictw oraz broszur i plakatów edukacyjnych
3. Dotacja nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
4. Zasady przyznawania dotacji : kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznana jest dotacja.
5. Termin realizacji zadania : 2008 rok.
6. Warunki realizacji zadania:
- miejsce wykonania usługi : Miasto Oleśnica
- umieszczanie materiałów promujących Miasto na materiałach reklamowych i informacyjnych wydawanych przez oferenta
- wskazane angażowanie mieszkańców Oleśnicy w realizację zadania
7. Kompletne oferty zawierające informacje, o których mowa w art. 14 ustawy należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 264, poz.2207) w zaklejonych kopertach w terminie do 11-02-2008 w punkcie informacyjnym lub sekretariacie Urzędu Miasta Oleśnicy. Oznaczenie koperty powinno zawierać nazwę składającego ofertę oraz nazwę konkursu, na który jest składana.
8. Rozpatrzenie ofert przez Burmistrza nastąpi w terminie do 13-02-2008, w terminie do 15-02-2008 oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
9. W 2007 r z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 1500 zł, na prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po mastektomii oraz profilaktyka raka piersi
10. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria :
1) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji
2) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udział rzeczowych, kadrowych i finansowych kosztów własnych
3) analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków
4) możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację powyższego zadania.

Burmistrz Oleśnicy
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |