Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/1052/-1/55/

Oświadczenie majątkowe - Piotr Karasek - Radny Miasta OleśnicyI.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1.500 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy na kwotę: ....
II.
1. Dom o powierzchni: 213,97m2 , o wartości:ok.130.000 zł; tytuł prawny: własność
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ; o wartości: --- ; tytuł prawny: ---;
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne; powierzchnia: 1,1846 ha
o wartości: ok.30.000zł (bez zabudowań)
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny (podano wyżej) ; tytuł prawny: własność
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości:
tytuł prawny:
III.
1.Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: n
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...............
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:..... nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: ANIMA Systemy Komputerowe Piotr Karasek, ul. Kilińskiego 10, 56-400 Oleśnica- osoba fizyczna- usługi komputerowe
-wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód: 1.069 103, 05 zł; dochód: 53.604,77 zł
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
-osobiście
-wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ...
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Dieta radnego – 7.630 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Opel Vectra – 1996 rok
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy; kredyt na rachunku bieżącym odnawialny na firmę : 33.854,82 zł
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |