Znaleziono na stronie: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleprint/1048/-1/55/

Oświadczenia majątkowe - Danuta Jeżyna – kierownik Działu Eksploatacji Zasobów w ZBKI.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10.000 zł
Lokata „IMPET” w Banku Zachodnim WBK SA
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy ; o wartości: --- tytuł prawny: własność – ---
2. Mieszkanie o powierzchni: 44,30 m2 ; o wartości: 75.000zł. tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (wspólność majątkowa)
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: garaże- działki gruntu zabudowane
powierzchnia: 1) 25m2 oraz udział 1/42 części we współwłasn. działki o pow.359m2;
2) 18m2 oraz współużytk. wieczyste gruntu w udziale 1/26,część działki o pow. 930 m2;
o wartości: 1) 15.000zł;
2) 12.000zł.
tytuł prawny: 1) własność- wspólność majątkowa;
2) użytkowanie wieczyste- wspólność majątkowa;
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1) działka gruntu – własność nabyta od Gminy Miejskiej Oleśnica dnia 28.08.1997r;
2) działka gruntu – użytkowanie wieczyste nabyte od Gminy Miejskiej Oleśnica dnia 30.04.1997r.;
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienie w ZBK Oleśnica w 2004r: 59.672,45 zł;
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
| Powrót do normalnego widoku strony | Wyślij ten artykuł do znajomego |